Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Приключи административната оценка на проектите за ремонт на детски градини по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020


Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 8 проекта за ремонт и оборудване на общински детски градини по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

Припомняме, че Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета за приема по подмярка 7.2 с 8 498 391 лв. Така общият размер на средствата по процедурата достигна 18 628 792 лв. Той е достатъчен за обработка на всички подадени проектните предложения по процедура Детска градина.

Публикувани са и списъците с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

 № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина

Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

30 юни 2020 г. ДФ „Земеделие“ - РА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©