Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МОН внесе в МС проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование


Голяма част от промените в проекта са предложения на СБУ

На 15.06.2020 г. на пресконференция по повод приключването на учебната година министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че същия ден в Министерски съвет е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗИД на ЗПУО). Той бе представен за обществено обсъждане още през февруари т.г. и към момента включва и разпоредби, регламентиращи обучението в електронна среда от разстояние. В него са залегнали всички предложения на Синдиката на българските учители, за които той настоява по актуалните образователни теми през последните години.

Първата промяна засяга въвеждането на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст, което бе инициирано от СБУ още през 2012 г. и активно подкрепено от синдикалните членове, работещи в системата на образованието и от родители чрез мащабна подписка в края на 2019 г. и в началото на 2020 г. „Предлаганата мярка е най-силната интеграционна мярка и е най-важна за когнитивното, социално-емоционалното и най-вече за езиковото развитие на децата“, поясни министърът. Авторитетни международни изследвания и анализите на МОН показват важността на всяка допълнителна година от обхвата в системата на предучилищното образование за образователните резултати, особено при децата от семейства, в които майчиният език не е български и в които липсва отношение към образованието. Анкета сред 92% от началните учители в България също показва, че разликата между обхванатите и необхванатите деца е значителна и че всяка допълнителна година в системата води до значително подобряване на образователните резултати.

Определено е в срок до началото на учебната 2022/2023 г. общините да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в съответствие с изискванията на закона и подзаконовите актове по прилагането му, а Столична община и големите градове декларират, че могат да осигурят подготовката на децата на 4 години. „Предлага се тя да се осъществява само в детските градини, не в училищата, но това не означава, че недостигът на места в Столична община ще изчезне. Той ще се прехвърли към 3-годишните“, обясни министърът.

В тази връзка МОН предлага 3-годишна програма на стойност 210 000 000 лв. за настрояване, строене и реконструкция на детски градини и училища. Очаква се минимум 140 милиона лв. за тази и следващата година да бъдат предоставени, а цялата сума на програмата ще бъде разделена основно за детски градини и отчасти за училища. При наличие на 100 милиона за училища поне 15 нови училища трябва да бъдат построени, а 20 – надградени. Разчети показват, че около 50 детски градини ще могат да бъдат изградени, а 50 надградени в зависимост от разпределението на средствата.

В проекта на ЗИД на ЗПУО са залегнали още следните предложения:

- Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, каквито са и случаите с дървените и грипните ваканции, доколкото е възможно веднага да се преминава към обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии;

- Когато се налага отделен ученик да отсъства поради здравословни или други уважителни причини, може обучението да се осъществява от разстояние в електронна среда, включително и синхронно;

- Обучението от разстояние в електронна среда да може да се осъществява за не повече от 20% от задължителните и/или избираемите учебни часове само в иновативните училища като елемент на иновация по отношение на организацията. Възможността няма задължителен характер, но ще бъде с разрешителен режим и ще важи и за отделните ученици, отсъстващи поради здравословни или други уважителни причини, като ще допълва присъственото обучение по ефективен начин;

- Регламентиране на подкрепата на личностното развитие от разстояние в електронна среда. За да не се преустановява и предоставянето на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, се предлага още да се въведе трайна законова уредба за провеждането на тези дейности от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Законовото регламентиране на обучението от разстояние в електронна среда ще наложи много конкретни промени в някои от държавните образователни стандарти. Ето защо СБУ настоява това да се случи след задълбочен анализ на резултатите от проведеното през настоящата учебна година такова обучение и със задължително участие на социалните партньори.

Предвидено е подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за ползване на детските градини като средство за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие. Помощта на държавата ще се отнася за родителите, които получават семейни помощи и/или месечни семейни помощи за деца по реда на Закона за социалното подпомагане или на Закона за семейните помощи за деца. В тази връзка, по проект „Активно приобщаване“ вече е започнало възстановяване на такси за ползване на детските градини, като бе подчертано, че таксите, като процент от доходите в България, са едни от най-ниските в европейските страни, а страната има една от най-достъпните системи на предучилищно образование.

СБУ отчита, че това със сигурност ще повлияе на редовната посещаемост на децата в детските градини и ще създаде по-добри условия за социализация и превенция на ранното отпадане от системата на образованието.

В проекта за ЗИД на ЗПУО е заложено въвеждането на нови отговорни функции на училищните настоятелства и регламентирането на контрола върху тяхната дейност и недопускането на загуба на имотите и вещите при закриване на държавно или общинско училище, детска градина или център за подкрепа на личностно развитие. Предвижда се имуществото да премине в собственост на приемника на закритата институция, така че собствеността да бъде ползвана в образователната система. Въвежда се и ограничение на директорите и зам.-директорите на училищата, детските градини и ЦПЛР да участват като членове на органите за управление на настоятелствата, докато заемат съответната позиция.

„Най-доброто обучение е присъственото, но водещ е принципът на предпазливост и на първо място е здравето на учениците и на всички останали, опасността от вируса не е отминала“, подчерта министър Вълчев и обясни, че учебната година приключва дистанционно. Той припомни, че решението бе взето през април и към днешна дата се оказва вярно. В момента училищата не са напълно затворени, а дейностите в тях са предимно индивидуални – консултации, практики, повишаване на оценки и дейности по интереси, а също дейности за преодоляване на образователни трудности за 54 000 деца.

Съобщено бе още, че в следващите 2 години по Проект „Образование за утрешния ден“ над 25 000 учители ще преминат през обучения, включващи дигитални компетентности, работа с дигитални ресурси, работа с платформи, създаване на електронно учебно съдържание, работа с образователни ресурси с отворен достъп, разработване и адаптиране на уроци за деца със специални потребности.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©