Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НП „Мотивирани учители“, 2020 година
Необходимост, цели, структура и очаквани резултати от програмата


Национална програма „Мотивирани учители“ обхваща дейности, ориентирани към училища с недостиг на педагогически специалисти и такива, предполагащи работа с уязвими общности. Насочена е и към учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.

Дейностите по програмата ще се реализират в рамките на 3-годишен период (2020 -2022 г.), като НП „Мотивирани учители“, 2020 г. е разработена в съответствие с прогнозния брой учители, придобиващи право на пенсия в период до 2028 година, според количествени показатели, които показват, че е налице недостиг на учители по STEM, учители по чужд език, ресурсни учители и др., предоставени от Центъра за информационно обслужване в образованието. Годишният доклад „Обзор на образованието и обучението“ на Европейската комисия за 2019 отбелязва същите предизвикателства в частта за България и обръща особено внимание на потенциала на алтернативните пътеки за достъп до учителската професия, които съществуват за преодоляване на недостига от преподаватели по определени предмети.

Кадровата криза влияе и върху процеса на образование и намалява шансовете на младите граждани, живеещи в определени общности или райони, да бъдат конкурентоспособни на връстниците си от други региони и държави. Нуждата е особено остра в училища в тези уязвими общности и население, застрашено от бедност и социална изолация. Директна заплаха съществува и за българската икономика и общество, в които голяма част от днешните ученици няма да успеят да се включат активно.

Подкрепата за училищната система, осигурена чрез дейностите на НП „Мотивирани учители“ се осъществява, освен в съответствие с потребностите, също и съобразно натрупаният опит в училищното образование. Програмата обединява усилията на социалното и професионално партньорство в системата на образование за постигане на дългосрочни цели по подготовката на учители и мотивирането им за развитие в професията. Дейностите по програмата съчетават и интегрират капацитета и успешни практики във висшите училища с възможностите на организации, реализирали ефективни модели за подготовка, адаптация, подкрепа, мотивиране на учители и утвърждаване на наставничеството.

Министерство на образованието и науката очаква НП „Мотивирани учители“ да допринесе за повишаване качеството на образованието в училища с уязвими общности, с ученици с ниски резултати и с нисък социално-икономически статус чрез привличане на обучени по програмата специалисти, които да работят в училищата с най-силно изразени предизвикателства и дефицити на учениците. От друга страна обучителните дейности по отношение на подготовката на учителите цели привличане на нови учители, които частично да компенсират недостига на педагогически кадри по определени предмети в приоритетни населени места.

НП „Мотивирани учители“ 2020 е структурирана в три модула, насочени към дейности, включващи различните групи специалисти:

Модул 1 - специалисти без педагогическа квалификация и специалисти с вече придобита професионална квалификация “учител по…”/“учител в начален етап”, но без опит в училищното образование, които ще бъдат включени в обучителни дейности за придобиване на педагогическа подготовка и практически опит. Модулът е с възможност за включване до 100 участника.

Модул 2 – учители, работещи в системата на училищното образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ „начален учител“ и „ресурсен учител“ Модулът е с възможност за включване до 150 участника.

Модул 3 - учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Модулът е с възможност за включване до 50 участника.

В съответствие с целите на програмата, за включване в Модул 1 и Модул 3 ще бъдат подбрани и подготвени мотивирани специалисти от разнообразни професионални области – със или без придобита професионална квалификация “учител” по учебен предмет, със или без педагогически опит като преподаватели, за да бъдат насочени към училища, в които да окажат подкрепа в обезпечаването на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование. НП „Мотивирани учители“ 2020 г. допуска възможността дейностите по тези два модула да се реализират от организации с опит в реализирането на модели за подготовка и мотивиране на учители за включване в училищното образование и изграждане на подкрепяща система от наставници, за което е обявена процедура за обществена поръчка.

Действащите учители могат да се включат в програмата по Модул 2 за придобиване на допълнителна професионална квалификация, в зависимост от нуждите на училището, в което преподават и получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатите, които се допускат, трябва да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, да имат професионален опит като учители и да притежават висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „ресурсни учители“ и „начални учители“, да са назначени в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти или да изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

За кандидатстването и включването в програмата на действащите учители се изисква подкрепящо писмо от директора на училището, в което работи, конкретния кандидат. Това изискване цели устойчивост на резултатите от програмата и мотивирана ангажираност, както от участника, който придобива допълнителна квалификация и с това допринася за личното си професионално развитие, така и за работодателя, който създавайки условия за обучение, осигурява подготвени и квалифицирани учители за осъществяване на учебния процес в училището.

За кандидатите за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“ се изисква удостоверяване на владеенето на езика на ниво С1 от Общата европейска езикова рамка.

НП „Мотивирани учители“ 2020 г. е публикувана на официалната страница на Министерство на образованието и науката, заедно с още 20 национални програми за развитие на образованието, одобрени с РМС №285/30.04.2020 г.

Сроковете за включване в модулите на програмата и начина за кандидатстване по Модул 2 се обявява на официалната страница на Министерство на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/100828 и на официалните страници на регионалните управления по образованието.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©