Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

С Т А Н О В И Щ Е
НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ.120В И ЧЛ.267А ОТ КТ


Обявеното извънредно положение в страната с цел ограничаване на разпространението на Ковид19 постави на изпитание и системата на предучилищното и училищното образование. В спешен порядък се взе решение обучението и подкрепата на личностното развитие да става от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии. Това решение беше облечено в законова форма с приетия на 23.03.20г.Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13.03.20г.

С този закон освен че се регламентира дистанционната форма на работа в образователните институции се направиха промени в Кодекса на труда, с който се уреждат трудовите правоотношения у нас.

С параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на цитирания закон се направиха изменения и допълнения в Кодекса на труда , а именно:

1.Създава се нов чл.120в „Преустановяване на работа при обявено извънредно положение.

Законодателят създава правна възможност за работодателите със заповед да преустановят работата на предприятието, на част от него или на отделни работници или служители за целия период или за част от него до отмяна на извънредното положение, ако няма условия и техническа възможност за организиране на работа от разстояние.

В такава ситуация са не малко образователни институции, особено в малките населени места, до които няма транспорт, учителските екипи не могат да осигурят обучение на учениците поради липса на технически възможности, подкрепа и съдействие на родителите на децата от детските градини.

Директорите на образователни институции, които не могат да осигурят работа от разстояние на всички или на част от работниците или служителите съгласно чл.120б от КТ по време на извънредното положение, могат да се възползват от разпоредбите на чл.120в и чл.267а от Кодекса на труда, а именно :

- Да издадат заповед за преустановяване работа на предприятието или на част от него за целия период или за част от времето на извънредното положение

- Да предоставят не повече от половината от платения годишен отпуск на работниците или служителите

- Да изплатят за времето на преустановяване на работата в случаите на чл.120в КТ брутното трудово възнаграждение на работника или служителя.

Обръщам внимание, че никъде в Закона за извънредните мерки няма предписание работниците и служителите да бъдат принудително пускани в неплатен отпуск.

Роза Костова

Главен експерт юрист


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©