Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕTO НА КОДЕКСА НА ТРУДА
(ДВ, бр. 28 от 24 март 2020г.)


В бр. 28 на Държавен вестник е обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на изрично посочените разпоредби (чл. 5, § 3, § 12, § 25 - 31, § 41, § 49 и § 51), които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник", и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България.

С него се предвиждат промени в редица нормативни актове. Един от тях е Кодексът на труда. Измененията и допълненията, които се правят в Кодекса на труда са регламентирани в § 4 от Преходните и Заключителните разпоредби на закона.

С промени в Кодекса на труда се предвиждат поредица мерки, които могат да се предприемат от работодателите и работниците и служителите при обявено извънредно положение. Предвидени са възможности работодателите:

- да възлагат на работниците и служителите извършването на надомна работа и/или работа от разстояние;

- да преустановяват работата в предприятието;

- да установяват непълно работно време в предприятието;

- да предоставят едностранно ползването на платен годишен отпуск.

От друга страна, за определени категории работници и служители се създава възможност при обявено извънредно положение да ползват по тяхно искане платен годишен отпуск или неплатен отпуск, като в този случай работодателят е длъжен да го разреши.

С чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е предвидена възможността работодателите да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя.

Възлагането на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение е регламентирано в новосъздадения чл. 120б от Кодекса на труда, а именно: Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Промяната се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.

С чл. 7, ал. 2 от Закона е регламентирана и възможността работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Важно е да се отбележи, че законът допуска предоставяне от страна на работодателя ползването само на платен годишен отпуск, но не и на неплатен.

С чл. 20 от Закона се предвижда, че за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Министърът на образованието и науката може със заповед да въвежда временни правила във връзка с обучението и подкрепата за личностно развитие, включително и относно работното място, работното време на директорите и педагогическите специалисти, техническите средства за организиране и провеждане на обучението и подкрепата за личностно развитие.

Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 от Кодекса на труда, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване. За изпълнение на задълженията си от разстояние педагогическите специалисти получават трудовото си възнаграждение, уговорено по трудовото правоотношение.

С промените в Кодекса на труда е предвидена и възможност при обявено извънредно положение работодателят със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта (чл. 120в КТ).

Съгласно новосъздадения чл. 173а КТ когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. В ал. 2 на същия член са разписани категориите работници и служители, по чието искане работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение, а именно:

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

Важно е да се отбележи, че за времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в КТ работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение (чл. 267а КТ).


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©