Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
На 23.03.2020г. бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Законът е в сила от 13.03.2020 г. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредно положение.


На 23.03.2020г. бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Законът е в сила от 13.03.2020 г. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредно положение.

С чл.7 от Закона се регламентират възможностите на работодателите и органите по назначаване:

-да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите и без тяхно съгласие. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя.

-да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие

С чл.20 на Закона се уреждат възможностите за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинира форма на обучение, както и в дуалната система на обучение, както и подкрепа на личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Министърът на образованието и науката може със заповед да въвежда временни правила във връзка с обучението и подкрепата за личностно развитие , включително и относно работното място, работното време на директорите и педагогическите специалисти, техническите средства за организиране и провеждане на обучението и подкрепата на личностното развитие.

Учителите, директорите и останалите педагогически специалисти осъществяван обучението и подкрепата за личностно развитие в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл.119 от Кодекса на труда, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване.

За изпълнение на задълженията си от разстояние педагогическите специалисти получават трудовото си възнаграждение, уговорено по трудовото правоотношение.

С този закон се извършиха промени и в други действащи закони, за които ще ви информираме в следващите броеве на вестник „Учителско дело“

Роза Костова – гл. експерт -юрист____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©