Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО! Относно поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.


Уважаеми учители и директори на училища,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации и т.н., може да се направи от самото училище, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса. Училищата, които вече са внедрили и използват платформи, съдържание и услуги за виртуално и дистанционно обучение, могат да продължат да ги използват, като създадат условия за включването на всички учители и ученици.

С оглед на специфичните условия, различните възможности на училищата и подготовката на отделните учители са възможни алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние, които най-общо може да се сведат до няколко основни групи – използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.

Министерството на образованието и науката има сключен договор за предоставяне на лицензи за продуктите на Майкрософт, които ще бъдат предоставени на всички ученици и учители в системата на училищното образование чрез акаунти в домейна edu.mon.bg. В ход е организация за получаване на акаунтите в рамките на следващите няколко дни. Инфраструктурата позволява да се използва пълната функционалност на Microsoft Teams, достъпен от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим компютър, и свързващ всеки учител с класовете му. Акаунтите ще стигнат до училищата по електронен път и чрез тях ще се осигури както достъп до продуктите на Microsoft, така и бъдеща интеграция с информационните системи на МОН. Информация относно инсталирането и използването на служебните акаунти към edu.mon.bg и на Teams ще получите допълнително. Внедряването на платформата, интегрирането на потребителите и обучението за работа с нея ще бъдат безплатни за училищата и ще са осигурени център за помощ (Help Desk), обучителни видеа и уебинари.

За организиране и провеждане на обучение от разстояние и за споделяне на учебни материали и ресурси може да се използва и електронната платформа Google G Suite за образованието, която работи с всички операционни системи и предлага редица безплатни инструменти на български език, сред които Google classroom. (https://classroom.google.com). Сред често използваните безплатни платформи за електронно обучение е и MOODLE (moodle.org). Ефективно взаимодействие от разстояние може да се осъществява и чрез различни приложения, инструменти, ресурси и други сред които са Mozza Book, Khan academy, Shkolo BG, Уча.се.

Електронна комуникация е възможна и чрез електронните дневници, електронната поща, социални мрежи др., при което в домашни условия на учениците се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Важно е да се създадат условия за максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой часове. При невъзможност още от 16.03.2020 да се включат ученици в този процес на тях се поставят задачи за самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в дигитална среда. При работа с ученици от уязвими групи може да се ползва посредничеството на назначените медиатори и социални работници.

Подходящи за този вид обучение са електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици. Някои издателства като „Просвета“ и „Клет“ вече ни информираха, че осигуряват безплатен достъп до електронните варианти на учебници, а също имат и разработени видеоуроци.

Очакваме да получим съдействие за реализиране на образователни програми от БНТ.

Изборът на конкретните електронни материали си остава право и отговорност на учителя, който да прецени как, какво и доколко може да използва готови дигитални ресурси.

Началниците на РУО трябва да създадат организация за обмен на идеи и споделяне на ресурси, информация и опит между училищата. Могат да се включват учители от различни училища. Разчитаме учителите да проявят и професионална подкрепа един към друг – тези, които имат авторски образователни ресурси или такива, които успешно са прилагали в педагогическата си практика, да ги споделят със своите колеги от същото или друго училище.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.

В тази връзка от директорите се очаква да организират, координират и контролират работата на учителите, начина на комуникация с учениците и с родителите, да създадат условия за достъпност и отчетност на процесите.

Важен партньор в този процес на взаимодействие и подкрепа са социалните партньори и работодателските организации.

За всеки от етапите се създава организация за това в кой момент, кой учител и с кои ученици работи. Учителите, които осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, не ползват отпуск. Всяко училище следва да създаде механизъм за отчетност на извършената работа.

Родителите е необходимо да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено при начален и прогимназиален етап. Те съдействат за осигуряването на електронни профили на техните деца в MS Teams и други електронни платформи, които изискват това. Търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигуряват контрол. Препоръчваме за тези ученици учители и родители да общуват в специално създадени групи за това

Използваме случая да припомним, че изборът на решение е право и отговорност на отделното училище, а подборът на инструментите и ресурсите – на отделния учител. В този смисъл препоръчваме на учителите, преди да насочат учениците си към конкретна платформа или приложение да се уверят, че те се предлагат свободно, на български език и не изискват регистрация чрез определяне на пола, както и да проверят научната достоверност и коректната терминология на предлаганите образователни материали.

Предвид извънредните обстоятелства, при които се налага да се действа своевременно, и отчитайки, че не всички учители и ученици разполагат с необходимите дигитални устройства, насоките са препоръчителни и поставят само началото на бъдеща системна работа за ефективно осигуряване и осъществяване на дистанционната форма на обучение. В този случай той е отворен да се допълва и обогатява и в никакъв не бива да се възприема като задължителни изисквания.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©