Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ от 18.12.2019 г.


Правителството одобри 393 628 лева за допълнително финансиране на училища

и детски градини

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 393 628 лв. по бюджетите на общините за 2019 г. за допълнително финансиране на училища и детски градини. 380 100 лв. са за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива, за които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда за новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година. Останалите 13 528 лв. са за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища, одобрени от МС през ноември т.г.

С предоставянето на допълнителните средства на първостепенните разпоредители с бюджет ще се осигури необходимият финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план. Предоставянето на тези средства няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като те са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Общините ще получат допълнително 1 555 971 лева за безплатен транспорт на децата и учениците

Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 555 971 лева за 2019 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

Средствата за превоз на децата и учениците са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици.

Необходимите средства в размер на 1 555 971 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Правителството одобри 1 018 014 лева за дейности по пет национални програми за образованието

Министерският съвет одобри 1 018 014 лева за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Обучение за ИТ кариера”, „Без свободен час”, „Мотивирани учители” и „ИТ бизнесът преподава” за 2019 г. Средствата за допълнителни трансфери по бюджетите на общините са разпределени по националните програми както следва:

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ се отпускат 53 513 лв. за финансиране на 8 училища, разработили типови учебни планове и учебни програми за отраслова и специфична професионална подготовка по учебни предмети за първи и втори гимназиален етап и национални изпитни програми за придобиване на квалификация по професия, както и 2 броя учебни помагала за специфична професионална подготовка.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ средствата са 453 000 лв. за 2 общински училища в градовете Бургас и Пловдив за обучение по програмиране на 535 ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“.

По НП „Без свободен час“ с 455 623 лв. ще се изплатят взети часове от заместващи учители. По модул „Без свободен час в училище“ бенефициенти са 571 общински училища, а по модул „Без свободен час в детската градина“ - 52 общински детски градини.

По НП „Мотивирани учители“ отпуснатите 17 300 лв. са за подкрепа на 23 специалисти без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

По НП „ИТ бизнесът преподава“ се предоставят 38 578 лв. за провеждане на кратки демонстрационни обучения от представители на ИТ сектора за запознаване на учениците с новости в технологичния сектор, за провеждане на семинари за учители от фирми по актуални теми, свързани с дейността на фирмата, както и за провеждане на обучения от ИТ специалистите съвместно с учителя по съответния учебен предмет. Бенефициенти са 46 общински училища.

Средствата се осигуряват от бюджета на МОН за 2019 г.

Актуализират се средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

Средствата за детските градини и училищата за работа с деца и ученици от уязвими групи ще бъдат актуализирани в съответствие с политиката на правителството за увеличение на доходите в системата на предучилищното и училищното образование. Това предвижда изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от Министерския съвет. Финансирането ще се използва за мотивиране и привличане на учители, заплащане на възнаграждения на служители, включени в екипите за обхват и ангажирани с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата.

С промяна в наредбата се уеднаквява редът за формиране на групите за целодневна организация на учебния ден с реда за формиране на паралелките в училищата в случаите, когато групите са две. В момента за формиране на две паралелки в начален етап са необходими минимум 13 ученици, а в прогимназиален етап на основното образование - минимум 15. Минималният брой на учениците за формиране на две групи за целодневна организация досега беше 16, като в бъдеще ще бъде съобразен с нормативните изисквания за формиране на паралелките.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©