Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Съобщение


В бр.36 на „Държавен вестник” е публикувано Постановление №88 от 17.04.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г.

С това постановление са одобрени допълнителни разходи в размер на 35 573 685 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката 2014г. С тази сума ще се увеличат разходите по бюджета на МОН по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Средствата се предоставят за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие на Средното образование:

• По бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование - 5 458 500лв.

• По бюджетна програма „Улесняване достъпа до образование. Приобщаващо образование” - 11 248 500 лв.

• По бюджетна програма „Училищно образование” – 18 650 940лв.

• По бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците” - 215 745 лв.

Допълнителните средства са за сметка на резерва непредвидени и / или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитието на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г.

В същия брой на Държавен вестник е публикувано и Постановление № 92 от 23.04.2014г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Разписани са редът и начина за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Определени са размерите на финансовите стимули за изявените и даровити деца.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©