Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет
На 10 септември т.г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2019/2020 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1.Приоритети в работата на МОН за учебната 2019/2020 г.

2.Проект за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерски съвет от 2018 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

3.Нови моменти в подзаконовата нормативна уредба.

4.Подход за въвеждане в практиката на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции.

5.Разни.

По точка първа, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи основните приоритетни политики на МОН за учебната 2019/2020 г.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изрази одобрение по така представените политики на МОН за учебната 2019 – 2020 г., но очерта глобалните образователни приоритети на които българската образователна система трябва да обърне внимание: – приобщаващото образование, компетентностния подход при обучението, екология и здравно образование, с които приоритети се допълват приоритетите на МОН.

По тези проблеми СБУ ще започне квалификация на своите синдикални членове като в момента лекторите на Синдиката разработват темите за компетентностния подход, за процеса на атестиране и за иновациите в реална и виртуална среда.

По точка втора от дневния ред въпреки, че становището на СБУ бе прието от Отрасловия съвет, г-жа Такева предложи срокът за обсъждане на Механизма да бъде удължен до 20 септември, за да могат да се чуят допълнителни мнения от социалните партньори.

В точка трета г-жа Такева направи предложение за промяна на Наредби № 10 и 11 и изпращане на указателно писмо от МОН за някои текстове от Наредба № 15.

Взето бе решение и за сформиране на работна група по изработване на Анекс към действащия Колективен трудов договор във връзка с увеличението на трудовите възнаграждения от 01.01.2020 г.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©