Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
На 29 април 2014г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред :

1. Информация от МОН за дейностите от които се реализират собствени приходи в училищата, в т.ч. приходи от земеделски земи, собственост на училищата и на училищните настоятелства и как се изразходват.

2. Обощена информация от МОН за началните заплати по длъжности и степени за работещите в системата на средното образование.

3. Разглеждане на проект за Наредба за транспортните разходи на учителите.

4. Информация от МОН за увеличение на работните заплати на учителите и приравнените към длъжността „учител“ от 01.07.2014 г.

5. Разни

Заседанието бе ръководено от Мукаддес Налбант – зам.-министър на образованието и председател на Съвета. Бяха изслушани две информации на МОН, докладвани от Соня Кръстанова – главен секретар и директор на дирекция „Финанси” в Министерството.

По първа точка от дневния ред г-жа Радост Кисьова от Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ на МОН информира, че към момента дирекцията няма готовност за доклад относно реализираните собствени приходи от училищата, в това число приходи от земеделски земи. По предложение на зам.-министър Налбант Отрасловия съвет взе решение да се възложи на дирекцията до 14.05.2014 г. да изработи цитирания доклад и да го предостави на председателя на Отрасловия съвет и социалните партньори.

Г-жа Соня Кръстанова информира за началните заплати по длъжности и степени за работещите в системата на средното образование педагогически кадри. Според изнесените данни младшите учители и учители назначени на минималната за длъжността заплата от 500 лева са 10620, старшите учители с минимална за длъжността заплата – 13225, а главните – 550. Директори с минимална за длъжността заплата – 100.

По предложение на г-жа Налбант бяха разместени т. ІІІ и т. ІV в дневния ред, като се даде възможност на г-жа Кръстанова да запознае Отрасловия съвет и с вижданията и действията на МОН за увеличаване на учителските заплати от 01.07.2014 г. Главният секретар на министерството информира, че от 01.07.2014 г. има готовност за увеличаване началните работни заплати на длъжностите „младши учител“ и „учител“, като се правят разчети и за увеличаването с 5% заплатите на всички учители, но вероятно не от същата дата. Заместник председателя на СБУ, г-н Попов изказа мнение, към което се присъединиха и другите социални партньори, че разминаване във времето при увеличение работните заплати на различните длъжности ще доведе до напрежение в системата на образованието и поради това е необходимо то да стане едновременно.

По точка ІІІ от дневния ред се представи проекта на МОН за наредба за транспортните разходи на учителите. Всички социални партньори се обединиха в подкрепата си към тази наредба с която в значителна степен се разрешават редица от проблемите на пътуващите учители, като се дава възможност при определени условия за ползване и на личен транспорт. Г-н Попов изрази удовлетворението на СБУ от факта, че голяма част от предложенията на Синдиката са взети под внимание при окончателното разработване на наредбата. Същата се очаква в най-скоро време да бъде изнесена на официалния сайт на министерството за обсъждане и предложения.

В точка „Разни“ се поставиха въпроси свързани с наградите предоставяни от МОН – „Константин Преславски“ и „Св. Иван Рилски“, както и отбелязването на празници свързани с просветата и културата.

Зам.-министър Налбант отговори, че въпросът за празниците и наградите е специално разглеждан от ръководството на министерството, като идеята е да се разшири възможността за морално стимулиране на работещите в образованието и самите учебни звена като това да залегне и в новия Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.

Относно поставения от СБУ въпрос за промените в Наредба 24 от 5 септември 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия се взе решение, тя да бъде разгледана в отделна точка при следващо заседание на Отрасловия съвет като социалните партньори представят свои предложения.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©