Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните”


Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в националния форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“, реализиран по Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, изпълняван от Министерството на образованието и науката, и финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Събитието, което се проведе на 12 юли т.г. в София бе кулминационна точка на националния консултативен процес, осъществяван в България, за изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията за нови възможности на възрастните за постигане на трудова заетост и социален напредък съобразно изискванията на пазара на труда и спецификите на социално-икономическото развитие. То е съществен етап от изпълнението на работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2018-2019 г. Целта на Форума бе да надгради и доразвие постигнатите резултати от регионалните кръгове на консултативния процес, проведени в гр. Царево, гр. Габрово, гр. Вършец, гр. Шумен, гр. Стара Загора и гр. Дупница, както и от всички събития, проведени с членовете на Националната координационна група за учене през целия живот през изминалата 2018/2019 г.В събитието, модерирано от Валентина Дейкова, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ се включиха най-активните участници във всички етапи на проведения национален дебат, които имат принос към ефективното му развитие, представители на Министерството на образованието и науката, на социалните партньори, областни и зам.-областните координатори за учене на възрастни от цялата страна, началници на РУО, ръководители на институции и организации за учене на възрастни, водещи обучители, практици, методици и др.

Форумът бе открит от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Националната програма за учене през целия живот инж. Таня Михайлова. „Чрез дебата, в който се обединиха действията на всички заинтересовани страни на национално, областно и местно равнище стана възможно да се формира нова диалогична среда за развитие на сектора за учене на възрастни, за да може възрастния обучаем да посреща възникващите предизвикателства в национален и европейски аспект“- изтъкна г-жа Михайлова и „благодарение на креативността на всички участници за развитието на този приоритетен сектор за МОН можем да променим статута на обучаемия възрастен у нас в положителна насока в търсене на нови перспективи.“ - допълни още зам.-министърът на образованието и науката като пожела успех на националната инициатива.

Своите приветствия към участниците във Форума и основни тенденции в сектора на учене през целия живот споделиха Иван Нейков - председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика и проф. Севдалина Турманова – заместник-областен управител на Бургас и първи областен координатор за учене през целия живот.

В хода на форума благодарност към екипа на националните координатори за учене на възрастни и екипа на МОН отправи председателят на СБУ и член на Националната координационна група за учене на възрастни д.ик.н. Янка Такева, а нейната висока оценка за организацията и представянето на сектора за учене на възрастни на настоящия форум предизвика всеобщи адмирации. В своето изложение по темата г-жа Такева запозна аудиторията с основни акценти от наскоро проведения анализ за социално-икономическото развитие на България в рамките на Стратегията „Европа 2030.“ Открои образованието и сектора на ученето на възрастни в резултат на анализа като приоритетен сектор, в който все повече ще се инвестира и очерта настоящи и бъдещи насоки за неговото развитие. Отчете неблагоприятните тенденции в демографското развитие и промяната в демографската структура на населението като фактори, влияещи и върху ученето през целия живот и припомни свързаните с това проблеми и дефицити, а именно - ниския процент на възрастни обучаеми – 2.7% и високия процент отпаднали или необхванати деца и ученици от българската образователна система - 12.7%. Говори за необходимостта от промяна на политиките за развитие на образованието и всички останали сектори в социално-икономическия живот на страната ни, които трябва да бъдат предоставени за разработване на Стратегията „Европа 2030“, както и за потребността от финансиране на мерките за изпълнение на препоръките от направения анализ - от страна на ресорните министерства и институции.


Отправи предложение към екипа на Националната координационна група за учене на възрастни в хода на своята дейност да разработи становище в подкрепа на политиките за развитие на ученето на възрастни, като заложи реални и изпълними параметри, съобразени с националните специфики в сектора.

Като отчете значимостта на настоящия форум в края на своето изложение г-жа Такева припомни основните предизвикателства, пред които е изправена българската образователна система и необходимостта от обединените усилия на всички заинтересовани страни на национално и регионално ниво за справянето с тях, в това число намаляване броя на отпаднали деца и ученици, търсене на възможности за развитие на професионалното образование и обучение, и в частност дуалното, след като международни фондове, подкрепящи го са приключили своите проекти в България и др.

Програмата на събитето бе структурирана в два основни панела, като по време на първият панел на Форума, екип на Националния координатор за учене на възрастни представи основните акценти, свързани с оценяване на уменията, предлагане на персонализирани и гъвкави предложения за учене, както и валидиране и признаване на придобитите знания. Целта на презентацията бе да се очертае цялостната концепция и перспективите пред идентифицираните предизвикателства за формулиране на работещи решения в сектора на учене на възрастни за повишаване на тяхните умения.

Националната мрежа за компетенциите „My Competence“ и новите инструменти, които бяха разработени за тяхната оценка бяха представени от ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Той очерта и основни предизвикателства, свързани с промяна на компетенциите през различните периоди, говори за навлизането на технологиите и пристрастеността към тях, ценностните междупоколенчески различия и др.

Вторият панел на Форума представи гледната точка на областните координатори за учене през целия живот от Велико Търново, Габрово и Ловеч. Те дискутираха с аудиторията своя опит, придобит от различни етапи на процеса, свързан със структуриране на координационните механизми, създадени на областно равнище, в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Бяха дебатирани и оставащите предизвикателства в различните региони на сраната с цел разработване и изпълнение на успешни управленски действия в сектора за учене през целия живот.

В хода на събитието интерактивно чрез методите на съвременните информационни технологии бяха представени и основните умения на бъдещето и очакваните промени на пазара на труда.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©