Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив
8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

110-годишни усилия за равнопоставеност в обществото, достъп до образование и достойни условия на трудТоплотата на мартенското очарование ни обгръща с поредица от празници, носещи повика на природата, съхранените български традиции, обичаи и ритуали, свързани с хилядолетна история, несломим дух, обич и признателност към род, родина, земя и корен… Значими дати, събуждащи огънчето в душата на българина, всяка от тях с послания за здраве, живот, благополучие, национална гордост и самосъзнание, мир и толерантност, справедливост и равноправие, сета и в бъдеще.

В навечерието сме на една от тях – Международният ден на жената – 8 март, денят в който се отдава почит и уважение към жената, майката, учителя, общественика, визионера, преминала границите на страната си, достигайки международно признание за своите личностни, обществени и политически постижения.

Тази специална дата има своя дълга история, събирала в себе си близо 11 десетилетия усилията на жените за равнопоставеност в обществото, право на адекватно образование и нормални условия на труд и почивка.

Отбелязан за първи път на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия, носещ окраската на политическо събитие, днес 8 март е част от културата на десетки страни. Ден, в който не само се изразява уважение и внимание към жените, но на фокус се поставя темата за техните права, за възможността да бъдат съпоставими по значимост и равноправие с мъжете във всеки един аспект на обществения, икономическия и политически живот.

В България също е така. Отдавна 8 март не е само денят на мама, празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-актуалните и сериозни проблеми на жените у нас, сред които са равнопоставеността между жените и мъжете, свободният труд и достойното му заплащане, преодоляването на насилието у дома и на работното място, преодоляването на стереотипите в обществото, и др. Свидетели сме на положителни тенденции относно все по-нарастващата роля на жената като бизнес партньор, политик, общественик и лидер, творящ облика на съвременния свят. Десетки са и организациите, защитаващи правата и свободите на българската жена, развиващи дейност за повишаване на нейния личностен, обществен и политически авторитет.

За ролята й в глобалното общество значение имат и политиките на СБУ, чийто председател д.ик.н. Янка Такева е председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ и председател на „Обществен женски парламент – 21. век“ към КНСБ.

Десетилетия наред тези три обществено значими организации работят целенасочено и устремено по пътя на диалога и партньорството на национално, секторно и регионално равнище, чрез разработването на политики и мерки за преодоляване на стреса, тормоза и насилието в работната среда, организиране на обучения и кампании, в подкрепа на жените у нас да намерят своето място в икономическата, социална, обществена и културна инфраструктура на страната ни.

Благодарение на тях България бе част от кампанията на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), „STOP на насилието на работното място, базирано на пола!“ през 2018 г., с която синдикатите и гражданското общество се обединиха и призоваваха за силен международно-правен инструмент за слагане край на насилието по признак на пола.

Преодоляването на насилието на работното място е ключов инструмент за справяне с икономическото неравенство и разпределението на социалния авторитет между мъжете и жените и за постигане на равнопоставеност, социална справедливост, мир и демокрация. Насилието и тормозът по отношение на жените на работното място е проблем, който засяга правата на трудещите се, тяхната безопасност, здравето и достойнството им. Случващото се и в системата на предучилищното и училищното образование изгражда стереотипи и модели сред децата и младите хора и в голяма степен определя в перспектива постигането на равнопоставеност в обществото и гарантира неговото устойчиво развитие. За това и през 2018 г. СБУ и неговият председател д.ик.н. Янка Такева категорично инициираха широка обществена кампания: „Не на насилието над деца, ученици и учители!“, насочена срещу незаконното използване на записващи устройства в образователните институции, уронващи престижа на образователните институции и на учителите и влошаващи качеството на учебно-възпитателния процес. В кампанията, подкрепена от МОН и останалите социални партньори в системата на предучилищното и училищното образование, се включиха десетки хиляди учители, родители и граждани и заклеймиха всякакви форми на насилие над и между децата, учениците, родителите и учителите; целенасоченото и арогантно обругаване на образователните институции, на учителя и на учителската професия и др.

Нейно логично продължение бе националната кампания на СБУ: „Образование в доброта“, в която ежедневно се включват детски градини и училища. Проекти, инициативи и успешни модели в цялата страна показват желанието и амбициите на българските учители да образоват и възпитават своите възпитаници в нравствени, морални човешки ценности и добродетели, преодолявайки недоверието между образователните институции и родителите и приобщавайки ги във възпитанието на младите хора у нас.

8 март е и ден на равнопоставеност на половете. Безспорен принос за постигането й у нас и в глобален план са действията на институциите за повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото за съществуващите неравенства в заплащането на жените и мъжете, което съществува в различните страни и неговото преодоляване. На фокус се поставят европейските и националните документи, регулиращи проблематиката в тази широкообхватна област, предприемат се конкретни мерки и постижения в отстояване на равнопоставеността на половете, като едно от фундаменталните граждански права.

Постигането на равнопоставеност между мъжете и жените е въпрос на активна политика от страна на държавата, която би довела и до промяна на обществените нагласи. Съществуват конкретни индикатори, които отчитат равнопоставеността в световен мащаб. Такива са социалната изолация на жените, участието на жените в процесите на управлението и в политиката, сексизма, насилието и др. В последните години Европейската конфедерация на профсъюзите многократно призова Европейската комисия да заеме по-амбициозен и по-добре интегриран подход към постигане равенството между половете. Сред основните приоритети в областта на равенството между половете и целите, които си поставя Програмата на ЕКП, са: Постигането на равенство в заплащането между жените и мъжете, Премахване на разликата в представителството в органите за вземане на решения, Насърчаване на баланса работа-семейство-личен живот, Създаване на връзка между предотвратяване на домашното насилие и правата на работното място, и др.

Всички тези приоритети се подкрепят и от Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, „Обществен женски парламент – 21. век“ и Синдиката на българските учители.

Само с обединените усилия на институциите на всички нива и с подкрепата на цялото общество жената ще има полагащото й се място на равноправен и пълноценен член, със силата и отговорността на взетите решения за един по-образован, мирен и справедлив свят!

Честит 8 март!

Нека всички имаме силата, вярата и надеждата да вървим по своя път, изграждайки облика на съвременното толерантно и солидарно общество!

Председател на СБУ и

ОЖП 21. ВЕК на КНСБ

д.ик.н Янка Такева____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©