Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование


На 28 февруари т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет (ОС) за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов и главният експерт-юрист в Централата на СБУ Роза Костова, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, директори на дирекции в МОН и др.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение за предоговаряне на чл. 42, т.4.2 от Колективния трудов договор от 11.06.2018 г.

2. Разни.

По точка първа бе дискутирано предложението на СРСНПБ за предоговаряне на чл. 42, т.4.2 от КТД, 11.06.2018 г. След проведено обсъждане, председателят на СБУ изрази становището на СБУ, с което не подкрепи искането на СРСНПБ и направи следните предложения:

1.МОН да изиска информация от Министерство на здравеопазването относно вида и съдържанието на документа, който РЗИ трябва да издава за прекратяване на учебния процес поради грипна епидемия.

2.Да бъде изпратено уведомително писмо от МОН до всички образователни институции чрез началниците на РУО в цялата страна, с указание 5-те дни, по време на грипната епидемия да бъдат над договорения и регламентиран отпуск по чл.42, т.1,2 и 3 от КТД и чл. 155 от КТ. Тези дни да не се изключват при определяне правото на педагогическите специалисти по чл. 26, ал.1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (отработени 124 работни дни) за получаване на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда.

3. Да бъде засилен пропускателния режим в образователните институции с цел опазването живота и здравето на децата, учениците и учителите в тях.

Членовете на ОС съвет приеха направените от СБУ предложения.

В точка разни бяха дискутирани въпроси, свързани с увеличението на възнагражденията на директорите в системата на предучилищното и училищното образование, както и увеличението на ЕРС за детските градини в цялата страна. Обсъден бе казуса, свързан с бал образуващите оценки на учениците, завършващи 7. и 10. клас, както и вида и съдържанието на удостоверенията за завършена степен на ученици, обучавани в чужбина и завърнали се у нас.

Членовете на Отрасловия съвет бяха запознати с постъпило в Централата на СБУ предложение от педагогически съветници и психолози в системата на предучилищното и училищното образование у нас относно изпълняваните от тях функции и задължения, свързани с Наредбата за приобщаващо образование. Във връзка с този казус и по направено от страна на СБУ предложение бе решено да бъде сформирана работна група, която да разработи становище относно изпълняваните функции, задължения и възнагражденията на педагогическите съветници и психолозите в образователните институции у нас.

Синдикатът на българските учители очаква на следващото заседание на ОС, МОН да докладва за изпълнението на подписания Анекс от 29.11.2018 г. към КТД за системата на народната просвета от 11.06.2018 г. за 20% увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти и 10% увеличение на непедагогическия персонал от 1.01.2019 в общинските и държавните училища в системата на предучилищното и училищното образование.

Екип на Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©