Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет
На 17 януари 2019 г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет (ОС) за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на Национални програми за 2019 г.

2. Обсъждане на бюджетната политика за 2020 г.

3. Разни.

По точка първа бе представен проектът на националните програми на МОН за 2019 г. Стана ясно, че от 2019 г. се въвеждат и четири нови програми: „Заедно в грижа за ученика“, „Мотивирани учители“, „IT-бизнесът преподава“ и „Иновации в действие“. В хода на проведената дискусия членовете на ОС се обединиха около идеята за увеличаване на средствата по НП „Без свободен час“ и „Иновации в действие“, както и средствата за обезщетения в системата на средното образование по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ и НП „ Ученически олимпиади и състезания“.

Г-жа Такева даде добра оценка на обосновката и мотивацията на екипа на МОН за увеличаване на средствата за извоюваните през 2004 г. с усилията на СБУ, национални програми. Така предложеният първоначален вариант на проект на национални програми за 2019 г. бе приет. Окончателният му вариант ще бъде представен за одобрение на заседание на ОС през м. март.

В точка Първа бе дискутирана и тревожната ситуация в системата на средното образование поради неизпълнение на подписания Анекс от 29.11.2018 г. към КТД за системата на народната просвета от 11.06.2018 г. за 20% увеличение на учителските заплати от 1.01.2019 г. в общинските и държавните училища в системата на предучилищното и училищното образование и неспазване на указанието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев до общините и РУО в цялата страна – да се пристъпи към планираното увеличение от 1.01.2019 г. За преодоляване на създалата се ситуация и тревожността в системата на средното образование, бе решено да бъде изпратено писмо от МОН до началниците на РУО за проверка и анализ на случващото се по места и пристъпване към изпълнение на разпоредбите на подписания Анекс.

По точка Втора от дневния ред на заседанието министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи проект на бюджет на МОН за 2020 г.

По повод приетото Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. на Министерски съвет (Обн. ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г.) за изменения и допълнения в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование бе проведена дискусия. След направено от страна на председателя на СБУ предложение за недопускане на средства, осигурени в държавния бюджет за извънкласни и извънучилищни дейности през календарната 2019 г., да бъдат насочвани към финансиране на неправителствени организации, бе решено да се прецизира разпределението на средствата за дейности по интереси и запазването им в системата на образованието и свързаните с него образователни институции.

В точка Разни по отправено от страна на СРСНПБ запитване за прилагане на чл. 42, т. 4 на ОКТД при обявяване на неучебни дни при грипна епидемия бе взето решение членовете на ОС да подготвят единно становище за елиминиране на напрежението в образователните институции в цялата страна.

По направено от страна на председателя на СБУ предложение за разработване на Програма за профилактика и рехабилитация на заетите в средното образование бе решено в бюджет 2020 г. да бъде предвидена необходимата сума. Г-жа Такева предложи с оглед осъществяване на по-голям контрол на качеството и обхватността на предвидените медицински услуги, реализирани при сключени договори със Службите по трудова медицина за работещите в системата на предучилищното и училищното образование (извоювани през 2008 г. от СБУ) да бъдат централизирани в МОН. По време на заседанието на ОС д.ик.н. Янка Такева отново изиска справка за приходите от земеделски имоти, собственост на образователните институции у нас и техните Училищни настоятелства, с оглед тяхното разпределение и като възможност за покриване на средства за възнагражденията на работещите в тях при определени ситуации.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©