Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Министерски съвет прие Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система


На заседанието си на 30 октомври 2013г. Министерски съвет прие Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Срокът й на действие е до 2020 г., а целта, заложена в нея, е с реализация на предвидените мерки делът на отпадналите от училище да спадне до 11% при 12,5% през 2012 г. Преждевременното напускане на училище е значим социален и икономически проблем. Той намалява възможностите за реализация в живота и на пазара на труда. При хората, които притежават основно или по-ниско образование, нарастват рисковете от социално изключване. Не на последно място това явление създава предпоставки за влошаване на качеството на живот и благосъстоянието на сегашното и на бъдещите поколения.

Постигането на целите на стратегията ще се осъществява чрез ключови мерки за превенция, която цели предотвратяване на причините за преждевременно напускане на училище; интервенция с цел създаване на условия за ограничаване на преждевременното напускане; и компенсиране – за да се подпомогне на преждевременно напусналите отново да се включат в образованието или да придобият квалификация. Стратегията изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно равнище, гарантиран от координационен механизъм между институциите, както и участието на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на специфични политики за образование и в подобряването на материално-техническите, социалните и психолого-педагогическите условия, вкл. и чрез възможностите на публично-частното партньорство.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©