Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество
На 18 декември т.г. в МОН се проведе последното за 2018 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам. - министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В заседанието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят Красимир Попов, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, и директори на дирекции в МОН.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на новия план-прием в образователните институции у нас за 2019/2020 г.

2. Ролята на Националната агенция за професионално образование и обучение в изпълнение на дейностите за развитие на професионалното образование и обучение у нас.

3. Обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

4. Разни.

По точка първа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи новата философия на държавния план-прием, с който се дава приоритет на профил „математика”, „природоматематически” и др. и се увеличава приема в професионалните гимназии като водещ принцип при определянето на броя паралелки и специалности ще бъдат спецификите на района, изискванията на пазара на труда, и развитието на приоритетните за страната ни отрасли: селско стопанство, туризъм, инженерни специалности, строителство и инфраструктура и др.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изрази подкрепа към политиките на МОН за реализиране на новия план-прием на учениците и като благодари на Правителството, на министър Вълчев и на социалните партньори за осигурения успешен за 2018 г. държавен бюджет, и пожела още по-успешна 2019 г. за сектора.

Г-жа Такева направи няколко предложения, сред които:

Да бъде намален натискът към общините за преминаване към едносменен режим на преподаване, преди да бъде създадена необходимата инфраструктура за това.

Да се направи промяна в Наредбата за план-приема на деца в детските градини на Столична община, за да се балансира издръжката, осигурена от ЕРС по места.

Да се представи информация за дейността на Програмата за развитие на селските райони у нас и справка за приходите от земеделски имоти, собственост на образователните институции у нас.

Да се представи справка за разпределението на средствата по националните програми на МОН.

Да бъде организирана от МОН национална панорама на професионалното образование у нас като възможност за популяризиране и насърчаване избора на професионални училища у нас сред завършващите основно образование, както и бъдат презентирани най-добрите и успешни политики и практики на сектор „Образование” в национален ефир.

По точка първа и след направените предложения бе решено да се приеме представения от страна на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев новият план-прием за деца и ученици в образователните институции у нас за 2019/2020 г.

По точка втора, предложена за дискутиране от председателя на СБУ, инж. Мариана Павлова – зам.-председател на НАПОО представи основни функции на НАПОО.

По точка трета Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН представи, а ОС прие проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда – изменение, продиктувано от реализираната от Правителството политика за двойно увеличение на учителските възнаграждения до края на мандата. Бе решено МОН да разработи указание, с което да препоръча планираното увеличение на учителските заплати от 1.01.2019 г. да не изчаква изработването на формулите от общините, което ще позволи на образователните институции да увеличат работните заплати в договорения срок.

В точка Разни, по време на заседанието бяха дискутирани въпроси, свързани с финансовото обезпечаване на дейностите в ЦПЛР в цялата страна, неправомерността на сключването на срочни договори със заетите в сферата на образованието и необходимостта от прецизиране на правилата за провеждане на конкурси за назначаване на длъжността „директор“ в образователните институции.

Бе решено и по направени от страна на д.ик.н. Янка Такева предложения, МОН да регламентира увеличението на изплащането на РЗ на заетите в ЦПЛР, като 75% от увеличението ще бъдат за сметка на ЕРС на центровете, а останалите 25% трябва да бъдат осигурени от общините.

Бе решено да се инициират дейности за прекратяване на порочната практика за назначаване на срочни договори, нарушаващи КТ или със срок, по-малък от година. Предложено бе да се налагат административни наказания и се инициират наказателни производства към директорите, които си позволяват тази „практика“.

Членовете на ОС решиха правилата за провеждане на директорските конкурси и изискванията към кандидат – директорите, както и правилата за определяне на директорските заплати, да се приемат след обсъждане на заседания на ОС. Председателят на СБУ предложи в бъдещите конкурси за избор на директори представители на национално представените синдикати да участват като наблюдатели в изпитните комисии. Както и да бъдат повишени възнагражденията на началниците и работещите в РУО в цялата страна.

Бе решено следващото заседание на ОС да се проведе на 16 януари 2019 г.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©