Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Отрасловият съвет в МОН обсъди проектобюджета за 2014 г.
На 11 ноември 2013 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета, в което участваха представители на всички социални партньори.Заседанието бе ръководено от Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и председател на Съвета, и премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на бюджета за средното образование в Проектобюджет 2014.

2. Обсъждане на Стратегия за развитие на педагогическите кадри.

3. Обсъждане на рамкови правила за Обществено-консултативните съвети към регионалните инспекторати по образование.

4. Разни.

По предложение на председателя на Синдиката на българските д.ик.н. Янка Такева, в дневния ред бяха включени за разглеждане:

- Стратегията за учене през целия живот;

- Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система.

По първа точка от дневния ред, на социалните партньори бе предоставена информация за Бюджет 2014 от Соня Кръстанова, и. д. главен секретар на Министерството на образованието и науката. Уведомяваме ви, че областните координатори, председателите на общински координационни съвети и синдикалните членове на СБУ са запознати с изнесените данни, тъй като част от информацията и документите, свързани с Бюджет 2014, са им изпратени по електронната поща.

Най-съществено в предоставената от МОН информация е, че има увеличение с 1,3% на единния разходен стандарт /ЕРС/ в среднообщообразователните училища, в професионалните училища то е между 2% и 3%, а за децата със специални образователни потребности - с между 8 и 9%.

Със 170 лв. е увеличен стандартът за общежитията, с 4 млн. лв. е увеличен транспортът за пътуващите учители и се очаква да бъде изработена специална Наредба за пътуващите учители, за да се избегнат някои неудачи, които в момента затрудняват системата.

Запазени са полагащите се 14 лв. за извънкласни и извънучилищни дейности. Дадени са средства за обсерваториите в страната, каквито има в областните центрове като в Ямбол, Смолян, Варна и др. Отпуснати са допълнително 42 млн. лв., обезпечаващи националните програми в, като завишението тук е от 5 млн. лв. - в сравнение с 37 млн. лв. през 2013 г.

Има целево финансиране на приоритетните програми, които са свързани с: усъвършенстване на делегираните бюджети; подмяна на училищните автобуси; подкрепа на педагогическите кадри; подобряване на материалната база в професионалното образование - които също са целеви и са в рамките на 76 млн. лв. Запазени са 25 лв. на дете за неотложни текущи ремонти в училищата.

Председателят на СБУ направи предложения за решения, които единодушно бяха приети от Отрасловия съвет. Г-жа Янка Такева предложи при разработването на формулата за разпределение на средствата от бюджет 2014 г. в системата на средното образование да се включат средства за допълнително заплащане на учителите, които работят в училищата и в детските градини с по-голям контингент от деца от ромски произход, поради тежките затруднения и проблеми, които те срещат в своята работа. Тя предложи и да бъде разработена политика за създаване на защитени детски градини в страната с цел осигуряване на достъп на децата от предучилищна възраст в малките населени места. Направи предложение и за осигуряване на безплатен транспорт за пътуващите ученици от 17 до 19-годишна възраст, за да им бъде осигурена възможност да завършат образованието си.

Г-жа Такева обърна сериозно внимание върху това, че според Синдиката на българските учители, от 1 януари 2013 г., трябва да се увеличат работните заплати на персонала в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена с минимум 4% и над 7%, при така разчетените средства по единните разходни стандарти и целевите средства - общо 135 млн. лв., които се дават за средното образование.

На сайта на Синдиката също са качени и училищата и детските градини, които получават допълнително средства във връзка с ПМС № 239 за увеличаване на работните заплати там, където това не бе направено от 1 януари 2013 г. Очаква се изменение и допълнение на това постановление, за да бъдат изпратени и допълнителните средства за извънучилищните образователни звена, които също не успяха от 1 януари 2013 г. да направят увеличение до 8% на работните заплати.

Продължават разговорите на Синдиката на българските учители във връзка с осигуряване на средства за извънучилищните образователни звена - УСШ, ОДК, ЦРД и МУЦПО.

От изключително значение за осъществяването на предвидените политики и национални програми е фактът, че благодарение на активната позиция на Янка Такева, председателят на СБУ, образованието, като делегирана от държавата дейност, ще работи с делегираните бюджети на 100% през бюджетната 2014 г.

В края на заседанието, г-жа Янка Такева даде предложенията на Синдиката на българските учители, които ще бъдат обсъждани на следващия Отраслов съвет.

Разговорите по Бюджет 2014 продължават.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©