Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ДЕКЛАРАЦИЯ на Изпълнителния комитет и Националния стачен комитет на Синдиката на българските учители


ДЕКЛАРАЦИЯ

на Изпълнителния комитет и Националния стачен комитет

на Синдиката на българските учители

В качеството си на национално отговорна организация на учителите и работещите в системата на средното образование в Република България,

Като отчитаме като положителни:

• трипартитното сътрудничество, основано на добрия социален диалог и постиженията в колективното трудово договаряне в отрасъл средно образование;

• политиките в областта на образованието и ученето през целия живот са изведени като основен приоритет за 2014г.;

• предвиденият нов механизъм за допълнително финансиране в размер на 100 милиона лева в системата на образованието;

• изключването на разходите за предучилищна подготовка и училищно образование от обхвата на действие на чл.56 от Проекта на Закона за държавния бюджет за 2014г.;

• осигуряването на допълнителни средства за подкрепа на малки училища и детски градини , за стимулиране и задържане на педагогическите кадри в образованието;

• предоставянето на 9,4 млн. лева от правителството на средства от централния бюджет за 2013г. за допълнително финансиране на училищата, детските градини и обслужващите звена, в които не е достигнато увеличение на възнаграждението на персонала от 8% към 31.08.2013г., спрямо 31.12.2012г.;

Изразяваме нашата загриженост и тревога:

• Единните разходни стандарти за издръжка на дете/ученик продължават да са ниски.

• Не са предвидени достатъчно средства за целодневната организация на учебния процес.

• Не са гарантирани средства за издръжката на извънучилищните звена – УСШ, МУЦТПО, ЦРД, ОДК.

• Заплатите на учителите продължават да са несъизмерими в съотвествие с нормативната база, поради недостиг на средства.

• Управлението на системата продължава да е прекалено авторитарно, бумащината се задълбочава и се ограничава творческия характер на учителския труд.

Ето защо, ние, работещите в системата на средното образование в Република България, членове на Синдиката на българските учители, категорично заявяваме нашите

ИСКАНИЯ

• Образователната система да работи със 100% от определените средства за общи разходи в средното образование.

• Увеличаване на заплатите за работещите в училища, детските градини, и извънучилищни образователни звена от 01.01.2014г. с не по - малко от 10%.

• Определяне на Единни разходни стандарти за издръжка на дете/ученик в УСШ, МУЦТПО, ЦРД, ОДК.

• Определените средства в Бюджет 2014г. за осигуряване на целовневна организация на учебния ден в училищата да бъдат осигурени на 100%.

• Със 100 % да бъдат осигурени средствата за националните програми, които целево се финансират от Републиканския бюджет 2014г.

• Министърът на образованието от 01.01.2014г. да започне процедура за подписване на нов Колективен трудов договор и промяна на Наредбата за работните заплати, с цел тяхното увеличаване

В тази връзка, и с надежда да бъдат удовлетворени тези искания, солидарно подкрепяме чисто синдикалните протестни действия, организирани от КНСБ и нейните структури.

Декларираме нашата готовност да съдействаме за постигане на горепосочените искания, съобразно дадените ни от законодателството на страната правомощия и отговорности.

София

20 ноември 2013 г.

Зам. - председател на НСК:

Весела Мирчева - Игликина____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©