Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ! НОВИЯТ ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОМЕНИТЕ В КСО


НОВИЯТ ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОМЕНИТЕ В КСО

В бр. 106 от 10.12.13г. на Държавен вестник се публикува новия Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване. В него има сериозни промени, които трябва да се познават от синдикалните членове.

1. С чл. 11 от Закона за бюджета на ДОО се увеличава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете /чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО/ от 240 лв. на 340 лв.

2. С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО се правят важни изменения в Кодекса за социално осигуряване.

А/ С т. 23 се въвежда така нареченото „швейцарско правило” за осъвременяване на пенсиите: отпуснатите до 31.12. на предходната година пенсии от 01.07.2014 г. ще се осъвременяват с процент, равен на сбора от 50 на сто от ръста на осигурителния доход и 50 на сто индекса на потребителските цени през предходната година.

Б/ С т. 33 се променя § 5 от ПЗР на КСО както следва:

- Увеличава се добавката към пенсията полагаща се по условията на Учителския пенсионен фонд от 0,2 % на 0.33% /§5, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО/.

- Намалява се удръжката от 0,2% на 0,1 % от пенсията на учителите, които са упражнили правото си на ранно пенсиониране по условията на Учителския пенсионен фонд/ал. 2 от §5 на КСО/.

- с § 7 от ПЗР се определя, че пенсиите и добавките на учителите, изплащани от УПФ, отпуснати с начална дата до 31.12.2013г.се преизчисляват от 01.01.2014г. съгласно описаните по-горе промени.

В/ Променя се § 6б от ПРЗ на КСО, като през 2014 г. се запазва възрастта и трудовия стаж необходими за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, действащи и през 2013 г., а именно – 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете със съответно трудов стаж – 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Запазват се и възрастта и стажът за ранно пенсиониране по условията на УПФ – 3 години по-рано от възрастта, на която биха се пенсионирали по общите условия.

Направените промени в § 5 на КСО са поредна стъпка и успех на Синдиката на българските учители в усилията за усъвършенстване на УПФ и за защита на социалните права на учителите. Този успех бе постигнат след близо година преговори с три правителства и проявено разбиране и съпричастност от страна на съответните министри на труда и социалната политика и управителя на НОИ.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©