Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество


На 24 август 2018 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Йордан Красев – експерт в Централата на Синдиката, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Квалификация на педагогически специалисти. Приоритетни теми за учебната 2018/2019 година.

2. Обсъждане на справка от Националния осигурителен институт за сключените срочни трудови договори с педагогическите специалисти.

3. Разни.

3.1. Готовност за учебната 2018/2019 година:

- Реализирани и закрити паралелки след III класиране за приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование.

- Осигуряване с учебници и учебни помагала.

- Реализиране на национални програми за учебната година и във връзка с модернизиране на материално-техническата база.

- Ремонтни дейности в училищата и осигуряване на нормално започване на учебната година.

По предложение на д.ик.н. Янка Такева към дневния ред в т. Разни бе предоставена информация за получените предложения от общините за закриване и преструктуриране на образователните институции на тяхната територия.

По всички точки от дневния ред бяха предоставени материали с писмена информация, които бяха обсъдени от социалните партньори.

Отрасловият съвет премина конструктивно, диалогично и ангажирано за успешното начало и спокойното протичане на новата учебна 2018/2019 година.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©