Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора е една от целите в актуализираната Национална стратегия за младежта


Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора и подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги са две от целите в одобрената от правителството актуализирана Национална стратегия за младежта. Документът е с дългосрочен хоризонт на действие – до 2020 г., и задава основните рамки, очертава визията, целите и приоритетите за развитие на младите хора в страната. Той е ориентиран към хората на възраст от 15 до 29 години.

Другите основни цели са насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на доброволчеството, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, както и на междукултурния и международния диалог, както и повишаване на ролята на младежите в превенцията на престъпността.

Стратегията отчита необходимостта от комплексни действия, насочени към развитие на политики за младежта, създаване на условия за качествено и достъпно образование, възпитание и пълноценно развитие на личността, равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и пазара на труда. Реализирането й ще осигури синхрон в действията на заинтересованите институции и ще повиши значително ефекта от действията им. Тя ще спомогне за постигането на целите в Националната програма за развитие „България 2020” и реализирането на политиките на Европейския съюз за развитие на образованието до 2020 г. – 75% от населението на възраст между 20-64 години с пълна заетост, инвестициите в научната и развойна дейност да достигнат 3% от БВП, 30% от младото поколение да има висше образование, изложените на риск от бедност деца да бъдат с 20 милиона по-малко.

При разработването на актуализираната стратегия е използвана информация от централните власти и институции, отговорни за планирането и осъществяването на различни секторни политики с въздействие върху младите хора, информация от териториалните власти в страната, както и национално представителни социологически проучвания, данни на НСИ и други специализирани национални и международни изследвания.

Проектът на стратегия беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на ММС http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Drafts/Стратегия младеж/Proekt_aktualizirana_natioanlna_strategia_mladej_07112013.doc.

/информация от сайта на Министерски съвет/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©