Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национален план обобщава мерките за насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените


Правителството прие Национален план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той е разработен в съответствие с новата европейска Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.). Целта на заложените мерки е да бъдат създадени нормативни гаранции, свързани с осигуряването на равни възможности на жените и мъжете.

Специално внимание в Националния план за 2014 г. е отделено на изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения, изграждането на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията. Борбата с насилието срещу жени във всичките му форми, включително домашното насилие, е също сред приоритетите на българските институции и организации за 2014 г.

Изпълнението на Националния план ще се осигурява в рамките на одобрените средства по бюджетите на отделните министерства и организации за 2014 г., както и от алтернативно финансиране от други източници, които са описани в проекта на Плана.

Проектът на документ беше публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1095.

/информация от сайта на Министерски съвет/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©