Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО!


ВАЖНО ПИСМО ДО ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изх. № 139 / 07.02.2014 г.

ДО

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

МИНИСТЪР НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

В Централата на СБУ се получи писмо от група университетски преподаватели и учители по география, в което колегите изразяват мнението си за неравнопоставеност между учителите по различните учебни предмети по отношение определените в Наредба №3/18.02.2008 г. норми преподавателска работа. От името на преподавателите и учителите писмото е подписано от доц. д-р Иван Дреновски, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Същото писмо, с предложение за промяна в цитираната наредба, е изпратено и до Вас (вх. № 94-1966/30.01.2014 г.).

Синдикатът на българските учители категорично подкрепя справедливото и аргументирано предложение на преподавателите и учителите по география, което с пълна сила се отнася и за учителите по история, химия, физика, биология, музика, изобразително изкуство, физическа култура и спорт, за началните учители и т.н.

Искрено вярваме, че ръководството на Министерството ще се съобрази с направеното предложение и ще предприеме необходимите действия за промяна на Наредба №3/18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, с което да се постигне справедливо нормиране и оценяване на учителския труд. Очакваме при обсъждането и приемането на новия Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка и на Стратегията за развитие на педагогическите кадри, МОН да обърне достатъчно внимание на действителната ангажираност на учителите, тъй като все още липсва ясен регламент за тяхното работно време като съдържание, местополагане, продължителност, разпределение на задълженията, пътуване до и от местоработата, зачитане правото им на свободно и творческо провеждане на самоподготовката извън учебните звена и т.н.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©