Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Отчет за 2013 г. на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ


Отчет за 2013 г. на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ

През 2013 г. членовете на Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството при КНСБ работиха в няколко насоки и осъществиха различни дейности.

<< На национално равнище, председателят на Комисията, д.ик.н Янка Такева, взе участие в проведените през годината заседания на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете (НСРЖМ) и на Консултативната комисия за равните възможности на жените и мъжете и на неравнопоставените групи на пазара на труда към министъра на труда и социалната политика.

<< През изминалата година Комисията работи по реализиране на инициативи, свързани с Националния план за действие през 2013 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Те бяха насочени към: популяризиране на програми за равнопоставеност на половете; засилване и подобряване на джендър обучението в училище сред учениците и младите хора от различните степени на средното образование; повишаване на подготовката и квалификацията на учителите и директорите на учебни заведения относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и насилие на работното място; повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общности и хората с различни вероизповедания и сексуална ориентация с цел стимулиране на тяхното прилагане. Особено внимание бе отделено на насърчаването на положителното представяне в медиите на достойни образи на жените и на мъжете, което е в съответствие със становището на Парламентарната асамблея (ПА) на СЕ в Препоръка 1555 (2002) „Образът на жените в медиите”.

<< Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството при КНСБ традиционно изготви предложенията си за Националния план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той бе разработен в съответствие с новата европейска Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.) Специално внимание в Националния план тази година е отделено на изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения, изграждането на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията. Борбата с насилието срещу жени във всичките му форми, включително домашното насилие, е също сред приоритетите ни.

<< Членове на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата и на “Обществен женски парламент - 21 век” /ОЖП/ към КНСБ се включиха на 22 ноември 2013 г. в националната кампания срещу насилието над жени и за ратифициране на Истанбулската конвенция. Представители на Комисията и на ОЖП се събраха в 8.30 часа пред сградата на парламента в София да настояват пред народните представители за ратифициране от страна на българското правителство на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

<< Членовете на Комисията през цялата година активно участваха в процесите на колективно трудово договаряне - за защита интересите на жените в отраслите, в които работят, на младите жени и на майките.

<< Осъществени бяха инициативи, свързани с проучване на стреса на работното място и разработване на мерки, които да бъдат взети за отстраняването му. Работеше се и по изпълнение на дългосрочните ангажименти, свързани с установяването и преодоляването на тенденции на дискриминация по пол, възраст, прикрити форми на фактическа дискриминация, както и на множествена дискриминация на работното място и в обществения живот.

<< Жените, членове на ОЖП и на Комисията взеха участие в организираните от КНСБ в края на миналата година протести за повишаване на средствата в държавния бюджет, предназначени за образование, здравеопазване и социални дейности.

През 2013 г. Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството при КНСБ стана инициатор и съорганизатор на две значими инициативи, които намериха широк обществен отзвук.

<< На 16 октомври т.г. в София се проведе представителен национален форум на тема: "Ролята на институциите и гражданското общество за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна членка на ЕС". Той бе организиран от Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ, с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт" и под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България. Основната цел на форума бе да се очертаят общи координирани действия на институциите и да се анонсират стратегии и политики за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна членка на ЕС.

Водещ на конференцията бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Комисията. Във форума взеха участие: вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, Регине Шуберт, директор на фондация „Фридрих Еберт”, ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев, Роланд-Франсоа Вейл, представителят на Върховния комисариат за бежанците към ООН, Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Николай Ненков - вицепрезидент на КНСБ, Даниела Божинова, заместник-председател на „Democracy International”, Йордан Грамов, заместник-министър на вътрешните работи, Димитър Филипов, директор на дирекция “Права на човека” в Министерството на външните работи, д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването, Росица Янкова, зам.-министър в Министерството на труда и социалната политика, Йорданка Фандъкова, кмет на София, Георги Иванов, кметът на Хасково, Линда Ауанис, председател на Съвета на жените-бежанки в България.

Разгледаните теми бяха структурирани в два панела: „Гражданските права на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България” и „Социалните права на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България”. Сред основните акценти в конференцията бяха правата на жените, момичета и децата имигранти и ролята на институциите и на гражданското общество за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в България.

<< На 23 и 24 октомври 2013 г. в София, в хотел “Родина”, се проведе 14-то международно синдикално женско училище. То бе организирано при домакинството на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, която е председател на „Обществен женски парламент - 21 век” към КНСБ и вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет /ПЕРС/ на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/.

14-то женско училище бе организирано от Женския комитет на ПЕРС на МКП. В него се включиха участници, председатели и активисти на организациите от над 20 страни от Европа и Азия, сред които: Албания, Армения, Белгия, България, Хърватия, Франция, Грузия, Унгария, Казахстан, Косово, Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна.

Във форума взеха участие президентът на Женския комитет на ПЕРС - Мариана Книеснер, Григор Градев, изпълнителен секретар на ПЕРС, старши научен сътрудник в Европейския синдикален институт /ETUI/, Мария Цирантонаки от Отдела за равнопоставеност на МКП. Сред официалните гости на събитието бяха вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, кметът на София Йорданка Фандъкова, директорът на Бюро „България” на Фондация „Фридрих Еберт” Регине Шуберт, с чиято финансова подкрепа се осъществи форумът, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, Даниела Алексиева, председател на “Младежки форум - 21 век” и президент на Младежкия комитет на ПЕРС, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов, и други.

Участниците в 14-то женско училище разискваха актуални въпроси за жените и женското лидерство в икономиката, политиката и синдикатите и предизвикателствата пред тях в условията на икономическа криза. Темите, обсъдени по време на дискусиите, бяха насочени към: въздействието на кризата от гледна точка на синдикатите; пазара на труда и жените; синдикализиране и лидерство; стратегическо планиране на кампании; национални и регионални програми за действие, политики на МКП за укрепване силата на работниците; приноса на жените за укрепване мощта на синдикатите.

Разгледани бяха теми, свързани със същността на “неформалната” икономика и ролята на синдикатите; пазарът на труда и жените - настоящи предизвикателства и тенденции, увеличаване на неравенството, сложни условия на трудовия пазар, демографски промени.

Представители на националните организации представиха презентации, свързани със синдикализиране на мигранти, работници в сивата икономика и други работници на несигурна работа, с устойчиви работни места, сигурни доходи и социална защита; кампания на МКП за трудовите права на жените, жените на лидерски позиции, „местното лидерство”, синдикално лидерство, планове за синдикализиране на младите жени на национално и регионално ниво.

За положението на жените в отделните държави и какво правят синдикатите и женските комитети за подобряване на техния статус, какви са предизвикателствата в отделните страни, изнесоха доклади представители на Сърбия, Украйна, Грузия, Белгия, Англия, Армения, Литва и др.

Дискутирани бяха и конкретни проблеми, свързани с увеличаването на неравенството и проявлението му в различните държави, проблемите, които създава неформалната икономика, правата на младите жени работнички, кампаниите на МКП за увеличаване броя на жените на лидерски позиции „Count us in!” („Имайте предвид и нас!”), „Решения за цял живот”. Синдикалистите обсъждаха възможни решения и кампании, които да ангажират мъжете и жените за промяна: повече жени на лидерски позиции в синдикатите и съгласувани усилия за организирането на повече жени в синдикатите, подпомагане на „местното лидерство”, работа с жените-мигранти и работещи на несигурна работа. Акцент на 14-то международно женско синдикално училище бе включването на все повече млади жени в синдикатите и свързаните с това менторство и наставничество. В тази насока бяха и изводите на работните групи, които направиха конкретни предложения за повишаване на жизнения стандарт на жените, за дейности, насочени към подкрепа на кампании за достоен труд, за достоен живот, осигуряване на баланс между личния и професионалния живот и др.

Освен в деловата работа, участничките във форума се включиха в първия по рода си тур „По стъпките на успелите български жени” в София, организиран от Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, съвместно с "Младежки форум 21 век" и „Обществен женски парламент - 21 век" към КНСБ. По своеобразните спирки за среща с българската женска история и борбата на жените за равни права ги води Лора Любенова от Младежкия форум.

На 25 октомври 2014 г. бе проведена среща на Женския комитет на ПЕРС, на която бе дадена оценка на проведеното 14-то женско училище, дискутирани бяха направените от него препоръки и бяха направени предложения относно Плана за действие за 2014 г.

Председателят на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата изпрати писмо лично до президента на КНСБ Пламен Димитров, в което изказа благодарност за подкрепата му, както и за помощта и съдействието на екипа от Централата на КНСБ при провеждането на двете така важни конференции.

д.ик.н. Янка Такева

Председател на „Обществен женски парламент - 21 век” към КНСБ

Председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ

Вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет на Международната конфедерация на профсъюзите____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©