Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет
На 8 февруари т.г. в МОН се проведе Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН.

Заседанието бе на тема „Издигане авторитета на работещите в образователната система“. След провелата се дискусия, по предложение на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, членовете на Отрасловия съвет взеха следното решение: Да се проведе национална кампания за събиране на подписи за противопоставяне срещу всякакви форми на насилие върху децата в образователните институции, в семейството и в обществената среда, а така също и срещу насилието върху учителя и всички работещи в учебните заведения. Кампанията ще бъде с информационен характер и в защита достойнството на учителската професия.

По т. Разни членовете на Отрасловия съвет приеха проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда на възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Във връзка предложения от МОН проект на документ „Принципи за успешно взаимодействие и партньорство между образователните институции и неправителствени организации“ бе подкрепено становището на СБУ, че определянето на тези принципи, както и подписването на официално споразумение за осъществяване на това взаимодействие и партньорство, не е необходимо, тъй като Законът за предучилищното и училищното образование ясно и точно е определил мястото и ролята на образователните институции и другите заинтересовани страни в образователния процес и възможностите за взаимодействие между тях в този процес.

Социалните партньори се запознаха с проектите на националните програми на МОН за 2018 г. По предложение на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе взето решение на следващото заседание на Отрасловия съвет директорът на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, и директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН да запознаят членовете на Съвета с темите за квалификация на директорите и на останалите педагогически специалисти в системата на средното образование.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©