Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се първото за 2018 г. заседание на Отрасловия съвет
На 10 януари 2018 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То премина при следния дневен ред:

1. Статут на ресурсните учители

2. Въвеждане на електронните дневници от 2018/2019 г.

3. Разни

По точка Първа от дневния ред бе разгледан статутът на ресурсните учители. Стана ясно, че от всички 1500 ресурсни учители в страната 300 работят в училища и детски градини, а останалите 1200 в регионалните центрове с неизяснен статут. След проведена дискусия, свързана с решаването на проблема, членовете на ОС единодушно решиха работещите 1200 ресурсни учители в регионалните центрове да бъдат със статут на педагогически специалисти, когато изпълняват норма преподавателска заетост. В подкрепа на решаването на проблема, социалните партньори се споразумяха за въвеждането на текст в Проекта на Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, с който ресурсните учители, работещи в регионалните центрове, да придобият статут на педагогически специалисти.

В точка Първа и по искане на СБУ бе обсъден и проблемът, свързан с „преносимостта“ на длъжностната степен – „старши учител“ при смяна на образователната институция. Бе взето решение по направено от г-жа Такева предложение във връзка със запазването на длъжностната степен „старши учител“ при смяна на местоработата в рамките на образователната система, да бъде разработен текст, който да бъде разписан в Анекс към КТД. Г-жа Такева предложи да бъде записано в Анекс към КТД и увеличеното месечно възнаграждение за длъжностите домакин-касиер, технически секретар, ЗАС и подобни на тях длъжности в детските градини с не по-малко от 120% от минималната работна заплата в страната.

По точка Втора социалните партньори се договориха за промяна на Наредба №8, с която от новата учебна година да се въведат изцяло електронни дневници в образователните институции. По направено от страна на д.ик.н. Янка Такева предложение бе решено СБУ и социалните партньори да подпомогнат осигуряването на допълнителни средства от Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование за обезпечаване на въвеждането на електронните дневници и обучението на учителите в по-голям брой учебни институции у нас.

В точка Разни и след проведена дискусия по наредба № 10 на МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви готовността си за организиране на среща с представители на МЗ за целесъобразното изпълнение на наредбата и нейното прехвърляне в ресора на МОН. Акцент бе поставен и на механизма за преминаване към едносменен целодневен учебен процес. След проведена дискусия и по направено от страна на г-жа Такева предложение бе решено процесът да бъде предхождан от задълбочен анализ от страна на общинските администрации за възможността и потенциала на учебните заведения по места да преминат поетапно към едносменен учебно-възпитателен процес.

В хода на първото заседание на ОС от страна на СБУ бяха направени още няколко предложения:

1. В срок до края на м. февруари 2018 г. да бъдат приведени средствата по видове и степени учебни заведения, свързани с изменението на Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото приложение – за изплащане на средствата на педагогическите специалисти за участие в дейности по механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система.

2. Да бъде направена промяна в КТД, засягаща увеличението на работните заплати на педагогически специалисти, придобили съответна ПКС, като стимул и мотивация за тяхната професионална квалификация.

3. Следващото заседание на Отрасловия съвет да бъде тематично и насочено към обсъждането и разработването на стимули за повишаване на обществения авторитет на заетите в средното образование и като цяло на образователната система.

Обсъждане на формулите за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по ЕРС за 2018 г., бе решено да бъде темата на предстоящата среща с представители на Дирекция „Образование“ на Столична община и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©