Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Дейност на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ по повод кампанията за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола


Дейност на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ по повод кампанията за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола

д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА

Председател

на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и

децата при КНСБ,

на „Обществен женски парламент – 21. век“,

на Синдиката на българските учители

По повод на тазгодишната кампания за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола, Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева изпрати до всички свои членове материали, свързани с отбелязването на кампанията.

Насочена срещу едно от най-широко разпространените, най-упорити и най-ужасяващи нарушения на правата на човека в днешни дни, което е и трайна тенденция навсякъде по света, международната кампания на ООН: „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ през 2017 г. бе под наслова: „Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!“

Тя традиционно стартира на 25 ноември – Световния ден за елиминиране на насилието срещу жени, който през 2017 г. премина под мотото „От мир в дома към мир в света: Направи образованието безопасно за всички“. Финалът й бе на 10 декември – Международния ден за правата на човека.

Председателят на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при КНСБ, на „Обществен женски парламент – 21. век“ и на Синдиката на българските учители (СБУ), д.ик.н. Янка Такева, през цялата 2017 година инициира и провежда дейности, адресирани към преодоляване на стереотипите, дискриминацията, агресията и насилието срещу жени и момичета.

Представители на КРСЖД участваха във форума „Искам да съм майка и професионалист“, организиран съвместно със „Зонта клуб София” и посветен на новите възможности за съвместяване на семейния живот със служебните задължения. Те се включиха и в организираната от „Български фонд на жените“ кръгла маса: „Превенция на насилието чрез образование“, която бе заключително събитие по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерството на правосъдието. Взеха участие в проведената от Националния младежки форум младежка конференция „Младите хора и езикът на омразата“, състояла се в Нов български университет и в Международната конференция на европейски младежки съюзи, посветена на създаването на дигитална платформа за възпитаване на младите хора в граждански ценности.

По повод на кампанията бе проведена и среща-разговор по темата с младите хора от 12. клас на столичното 7.СУ „Св. Седмочисленици“.

КРСЖД и СБУ активно участваха в популяризирането на българския филм „12 А“ на режисьорката Магдалена Ралчева. Прожекцията му в София обедини изкуството срещу насилието и приобщи над 250 ученици, общественици, кинодейци към кампанията „НЕ на насилието срещу жени“.

СБУ и КРСЖД проведоха през 2017 г. конференции за интеграцията на мигрантите и бежанците в България, както и издаването на Наръчник за мигранти „За първи път в България“. Сред акцентите на форумите бяха проблеми, свързани с интеграцията на жените и момичетата бежанки и мигранти в образователната и социално-икономическата среда, тяхната образователна, професионална, трудова и социална еманципация. Националните конференции бяха подкрепени Фондация „Фридрих Еберт“.

Под председателството на д.ик.н. Янка Такева Синдикатът на българските учители прие на състоялия се през юни VІІ конгрес на СБУ – Резолюция №8 „За равнопоставеността на половете и преодоляване на дискриминацията“, в която се казва, че: „Изпълнителният комитет на СБУ ще продължава да работи за равните възможности на жените и мъжете на работното място, в семейството и в обществото“ и се посочват конкретни насоки. Равните възможности, предотвратяването на дискриминацията и преодоляването на насилието, основано на пола, се разглеждат и в Програмата на КНСБ 2017-2022 г., приета от VІІІ конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

По искания и предложения на КРСЖД, включвани в ежегодните проекти на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, в учебните програми в училищното образование са застъпени по отделни дисциплини теми, свързани с преодоляването на стереотипите и насилието, основани на пола.

КРСЖД и през тази година направи актуални предложения в проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г., където е отделено специално внимание на теми, свързани директно и индиректно с преодоляването на насилието срещу жени и момичета: Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; Насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; Борба с насилието, основано на пола, и защита и подкрепа за жертвите; Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

В рамките на 16-те дни през 2017 г. на активни действия срещу насилието срещу жени и момичета КРСЖД изпрати доклад за своята дейност до Женския комитет на ПЕРК и до ETUCE.

Приоритет на КРСЖД ще бъдат темите, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., сред които: равнопоставеността на половете и ролята на дигиталните и информационните технологии, и достъпът до тях; равните възможности на мъжете и жените на пазара на труда; усъвършенстване на нормативните възможности за баланс между семейството и работата, изграждане, развитие и популяризиране на добри практики за съвместяване личния и професионалния живот; включването на превенцията на насилието работното място в различните негови прояви – вербално, физическо, психическо, сексуално, както и последващата грижа към потърпевшите като част от организационната култура на фирмите и компаниите; постигане на равно заплащане за равен труд на мъжете и жените; повишаване ролята и участието на жените и младите момичета в заетостта, социалната икономика, здравеопазването и образованието.

КРСЖД ще продължи да инициира и провежда информационни кампании, ангажирани с разясняването на Европейския стълб на социалните права, с актуални проблеми на екологията, здравето, мира и устойчивото развитие, процесите на дигитализация и тотална информатизация, и равнопоставеността на жените, децата, семейството и младите хора, и др.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ ще продължава да работи за активизиране на участието и увеличаване на дела на жените в политиката и в органите на управление на централната и местната власт, социалните партньори и обществото като цяло, включването им в процесите на формиране на политики и вземане на решения, повишаване на броя на жените, включително на младите жени, на ръководни постове във фирмите, компаниите и синдикалните структури, и др.

И през идващата 2018 г. КРСЖД ще настоява за разработване на мерки за преодоляване на стереотипите и нагласите, на многообразните видове на дискриминация, агресия, тормоз и насилие срещу жени и момичета на работното място и в обществената среда, както и за мерки за наказателни действия по Закона за защита от домашното насилие. Действията в тази насока са в съответствие с казаното от Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН, който отбелязва в последния си доклад за напредъка по изпълнението на целите за устойчиво развитие, че постигането на равенство и овластяването на жените изисква още по-енергични усилия, които включват законодателни мерки, за да се премахне дълбоко вкоренената дискриминация, основана на пола.

По инициатива на КРСЖД Комисията, съвместно с неправителствени организации, които работят по проблемите на равнопоставеността, поставиха въпроса пред 44-то Народно събрание за по-скорошното ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулска конвенция, която засега е само подписана от страната ни.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©