Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съветНа 6 декември т.г. в МОН се проведе последното за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам. - председателят Красимир Попов, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Информация по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

2. Информация за възможностите за увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти в системата на средното образование с Анекс към КТД от 01.2018 г. в рамките на средствата определени в ПМС № 667 от 2017 г.

3. Предложените за намаляване на административната тежест в нормативната база.

4. Информация за постигнатото 15% увеличение на работните заплати в образователните институции от 01.09.2017 г.

5. Проект на Наредба за физическата среда и информационното библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

6. Разни: Изплащане на добавка за ПКС

По т. Първа от дневния ред Отрасловият съвет след разисквания прие информацията по приложението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. По предложение на председателя на СБУ д.ик.н.Янка Такева бе взето решение социалните партньори да бъдат включени в работните групи на МОН за разработване на вътрешни организационни мерки на местно равнище и на равнище детски градини и училища, за задържане на прибраните деца и ученици в образователните институции.

По т. Втора от дневния ред членовете на Отрасловия съвет обсъдиха и приеха с някои уточнения предложените записи в Анекс за разпределение на средствата за увеличение на работните заплати към КТД от 01.2018 г. в рамките на средствата определени в ПМС № 667 от 2017 г. Предстои скорошното му подписване.

По т. Трета, Отрасловият съвет отмени и Наредба № 16 на МОН от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите, която определя държавният образователен стандарт за управление на качеството в средното образование. Подготвя се нова наредба, която следва да влезе в сила от следващата учебна година.

По т. Четвърта от дневния ред бе взето решение Регионалните управления на образованието да направят проверка за онези детски градини и училища в страната, общо 37 на брой, в които до 15 ноември т.г не е постигнато 15% увеличение на работните заплати, за да се намери решение на проблема.

По т. Пета, Отрасловият съвет отлага за следващо заседание обсъждането на съдържанието на стандарта за физическата среда и информационното библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, след окончателната подготовка на проекта за Наредба.

В точка Разни, относно тълкование на наредба №4 за нормиране на труда за допълнителното плащане за Професионално квалификационната степен, бе решено МОН да проведе среща с представители на департаментите за информация и квалификация на учителите по поставените въпроси и след юридическа консултация да информира и да предложи решение на Отрасловия съвет.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©