Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Правителството одобри Националните програми за развитие на средното образование за 2014 г.


Министерският съвет одобри десетте Национални програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г.

Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”, която функционира вече седем години. Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната. Програмата обхваща предоставяне на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряване на хранене на децата от задължителната предучилищна и училищна възраст и осигуряване на целодневна организация на учебния процес. Общият й бюджет е 13 560 000 лв.

Националната програма / НП/ „Система за национално стандартизирано външно оценяване” дава възможност за обективна оценка на постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в учебните програми. Националното външно оценяване се провежда за всички ученици в края на IV и на VІІ клас по основните общообразователни учебни предмети, както и в края на VIII клас за учениците, интензивно изучаващи чужд език, по съответния език. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VII клас се използват за класиране на учениците в държавни и в общински училища. В изпълнение на разпоредбите на Закона за народната просвета се организират и провеждат в две сесии и държавни зрелостни изпити по 14 общообразователни учебни предмета. Общият бюджет на програмата е 4,5 млн. лв.

Целта на НП „Роден език и култура зад граница” е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности. По програмата ще бъде стимулирано изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Общият бюджет на програмата е 1,1 млн. лв.

НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” е продължение на реализираните през периода 2008-2013 години програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

НП „Училището – територия на учениците” обхваща два модула - „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” и „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”. Организирането на учениците в целодневно обучение в полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане на техните интереси и възрастови особености, за развиване и усъвършенстване на знания, умения и отношения. Националните и международните ученически олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Общият бюджет на тази програмата е 2 049 746 лв.

НП „На училище без отсъствия” е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - „Без свободен час” и „Без отсъствие”. Първата цели стимулиране и мотивиране на директорите и педагогическите екипи в училищата да разработват и изпълняват свои училищни програми за намаляване на отсъствията на учениците чрез реалното и точното им отразяване в училищната документация, както и разработване на мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците и за реинтеграция на отпадналите от училището лица. В резултат от прилагане на мярката „Без свободен час” се очаква повишаване ефективността на публичните разходи на училищата при използване на програмното финансиране за оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител/възпитател и подпомагане на училищните бюджети.Общият бюджет на програмата е 2 715 000 лв.

НП „С грижа за всеки ученик” отчита, че всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. На тази основа се поставят допълнителни цели на обучение и развитие като се осигуряват допълнителни часове за коригиране на пропуски в знанията и компенсиране на недостига от учебно време. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

Решаващо условие за качествено образование са обучението и продължаващата квалификация на педагогическите кадри и свързаните с това политики. За да се постигнат целите, залегнали в Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, е необходимо образователната система да заложи на мобилността и гъвкавостта, като насърчава педагогическите кадри чрез предоставяне на възможности за учене и продължаваща квалификация през целия живот.

С НП „Квалификация” ще се осигурят условия за създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления и условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики. Общият бюджет на програмата е 400 000 лв.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” подпомага и всички други дейности на МОН, свързани с използването на националната ИКТ-инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване, поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др. Общият бюджет на програмата е 21,5 млн. лв.

Реализацията на програмно финансиране с целеви средства от държавния бюджет по отношение на модернизиране на системата на професионалното образование, подобряване на енергийната ефективност в училищата, създаване на достъпна архитектурна среда и подпомагане на процеса на оптимизация на училищната мрежа се реализира от 2007 г. Необходимостта от НП „Модернизация на материалната база в училище” е продиктувано от поставения акцент в политиката на правителството върху развитието на професионалното образование и обучение и подобряването на практическата му насоченост, нуждата от значителни инвестиции за модернизиране на образователната материална база и изпълнението на редица нормативни изисквания. Общият бюджет на програмата е 44 051 110 лв.

С отделно постановление правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 35 573 685 лв. Те са част от предвидените в Централния бюджет до 100 млн. лв. за структурни мерки и програми за развитие на образованието. С тях ще бъде обезпечено изпълнението на дейностите по националните програми „Модернизация на материално-техническата база в училище” и „Информационни и комуникационни технологии в училище”.

Предоставените допълнителни средства, както и заложените 37 650 000 лв. по бюджета на МОН, ще осигурят финансово дейностите по 10-те национални програми, които ще се изпълняват от министерството и второстепенните разпоредители към него през настоящата година.

УД по информация от МС____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©