Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се първото за новата учебна година заседание на Отрасловия съвет


На 11 септември т.г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2017/2018 г. заседание на Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.- председателят Красимир Попов и главният експерт в Централата на Синдиката - Иван Кънчев, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

2. Проект на Анекс към КТД за системата на народната просвета.

3. Разни

По т. Първа и т. Втора членовете на Отрасловия съвет приеха представените проекти на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и проекта на Анекс към КТД за системата на народната просвета.

По направени от страна на г-жа Такева предложения бе решено в преходните и заключителни разпоредби на Проекта за изменение и допълнение на Наредбата да бъде записано, че всички промени влизат в сила от 01.09.2017 г. Както и бе решено сформиране на работна група с представители на социалните партньори - членове на Отрасловия съвет за уточняване на организационните, финансови и др. дейности по изпълнение на междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система у нас. До края на седмицата предстои подписването на Анекса към КТД и влизането в сила на неговите разпоредби. По време на заседанието стана ясно, че МОН и МЗ са отменили Наредба № 4 на МЗ за здравословното състояние на заетите в средното образование.

В точка Разни по искане на г-жа Такева бе решено да бъде осъществен контрол от страна на МОН относно изразходваните средства от общините при закриване на учебни заведения в прилежащите им територии; да бъде окончателно решен въпроса с видеонаблюдението в учебните институции у нас – училища и детски градини - уронващ авторитета на учителите, работещи в тях, както и да бъде направено „публично изявление“ от страна на социалните партньори относно „своеволията и контрола на родителите“ над работещите в учебните институции у нас и др. Председателят на СБУ постави също въпроса за изменението и допълнението на Закона за предучилищното и училищното образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©