Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Обява
за организиране на конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители организират съвместен конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Конкурсът се организира за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата. Представените практики е необходимо да отразяват опит от образователния процес, дейности по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт с фокус към:

- поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация;

- работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни предразсъдъци и стереотипи;

- допълнително обучение по български език;

- квалификация на педагогическите кадри;

- насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;

- прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;

- изучаване в часовете по СИП и ЗИП на историята и културата на етническите общности;

- изучаване на майчин език и връзката с по-доброто усвояване на български език;

- съхраняване и развиване на културната идентичност и др.

Участниците изпращат своите предложения за реализирани добри практики под формата на разработен описателен материал, в който представят своя опит, както и изводи и предложения за неговото прилагане и мутиплициране в практиката.

Материалите трябва да са във формат MS Word, размер на шрифта – 12, разстояние между редовете 1,5. Обемът на разработките да не е по-малък от 5 и да не надхвърля 12 стандартни страници заедно с приложените материали, ако има такива.

Конкурсните работи се изпращат:

- В писмен вид на адрес: гр. София 1000, бул. „Дондуков“ 2А, за дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ – МОН.

- В електронен вид на еmail: i.nounev@mon.bg и b.nedyalkova@mon.bg.

Срок за изпращане на разработките: 20 септември 2017 г.

Най-добрите предложения ще бъдат допуснати за участие в Националната научнопрактическа конференция на 18-20 октомври 2017 г. в град Велинград.

Всяка разработка ще бъде представена от своите автори в рамките на 15 минути. Авторските колективи, отличени с най-висок принос в практиката, ще бъдат наградени по време на конференцията.

От организаторите____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©