Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.)


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 247 110 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 9315 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на културата – 237 795 лв.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.

(2) Със сумата 169 215 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

(3) Със сумата 237 795 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: Валери Симеонов

Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

Община

Област

Средства за стипендии (в лв.)

Благоевград

Благоевград

2 160

Враца

Враца

540

Смолян

Смолян

1 080

Сливен

Сливен

540

Пазарджик

Пазарджик

540

Пловдив

Пловдив

1 620

Варна

Варна

2 835

Общо:

9 315____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©