Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество
Днес, 14 юли 2017 г. в Министерството на образованието и науката се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на решенията от заседанието на ОСТС от 12.06.2017 г.;

2. Проект на Правилник на Националния инспекторат по образованието;

3. Разни.

По първа точка инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, в качеството си на председател на Отрасловия съвет представи отчет от предходното заседание на ОСТС за:

- броя на учениците, явили се и издържали зрелостните изпити на редовна сесия;

- най-добре представилите се училища в страната на външното оценяване;

- писмо на МОН № 9105-202 от 21.06.2017 г. за нерегламентираното подслушване в детските градини и училищата /вж. по-долу/.

По точка втора бе представен Проект на Правилник на Националния инспекторат по образованието, по който до 30 юли 2017 г. да се предложат допълнения от социалните партньори.

В точка разни се представи проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне на заболяванията. Отрасловият съвет отхвърли Наредбата, поради некоректното ѝ представяне от Министерството на здравеопазването. Министър Красимир Вълчев изпрати писмо № 9107-150 от 10.07.2017 /качено на сайта на СБУ/ до началниците на РУО, с което се спира изпълнението на Наредба № 4 до изработването на нова.

Бяха обсъдени и въпроси за изменение и допълнение на Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование, Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Разискваха се и предложения за намаляване на бумащината в системата на средното образование.

Госпожа Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН даде информация за това, в каква посока ще бъде променен механизмът на делегираните бюджети с Бюджета за 2018 г.

Г-н Лазар Додев, директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН представи Стратегията за поетапното пенсиониране на педагогическите специалисти, която ще бъде допълвана и усъвършенствана до края на месец август.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©