Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
На 14 април т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То бе ръководено от Мукаддес Налбант – зам.-министър и председател на Съвета. Бяха изслушани две информации на МОН, докладвани от Соня Кръстанова – главен секретар и директор на дирекция „Финанси” в Министерството.

По отношение на изразходването на получените от общините допълнителни средства по ПМС №239 на МС от 18 октомври 2013 г. в размер на 9 400 000 лв. за увеличение възнагражденията на персонала от 8 % към 31 август 2013 г. спрямо 31 декември 2012 г., анализът на МОН показва следното: Средства са получили 837 детски градини, 578 общински и 11 държавни училища, 53 общински и 4 държавни обслужващи звена. За увеличение на работни заплати са разходвани 5 498 000 лв. от предоставените 7 100 000. лв., т.е. 77,5% от всички средства по Постановлението. Остатъкът се разпределя: за ДМС са 11,8%.; за други разходи - 1%, преходен остатък - 3% от общите средства и др. Отбелязано бе, информация е събирана към 10 март т.г. Към тази дата не са възстановени преходните остатъци на държавните училища, което ще стане до края на м. април – съобщи г-жа Кръстанова. Тя пое ангажимент да предостави информацията на социалните партньори в писмен вид.

Другата информация бе за разпределението на средствата по националните програми за 2014 г. Образователното министерство предлага на Министерски съвет да се запазят и през 2014 г. програмите от предходната година. Има значителен ръст на средствата за ИКТ, които от 6,5 млн. нарастват през 2014 г. на 21,5 млн. лв. – за закупуване на компютри, работни станции, терминали, софтуер. Има и една нова програма - за модернизиране на материалната база в училищата на стойност 44 млн. лв. Тя е с 3 модула – за достъпна архитектурна среда; за училищни автобуси на средищните училища; за ремонт и обзавеждане на материалната база на учебни заведения. Всички програми от 2013 г. запазват обхвата си с леки изменение на финансовия ресурс. Например средствата за националната програма квалификация от 356 хил. лв. нарастват на 400 хил. лв. а „Училището – територия на учениците” от 1 950 000 лв. – на над 2 млн. лв. За „На училище без отсъствия” има ръст със 700 хил. в сравнение с предходната година.

На поставения от СБУ въпрос за увеличаване размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда съответно от 6 на 8 брутни заплати г-жа Кръстанова отговори, че то ще бъде гарантирано с икономисаните около 2 милиона лева в Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, както и предвидените допълнителни средства в нея.

По т. 3 от дневния ред бе разгледано становище на Отрасловия съвет за гарантиране на нормалното функциониране на системата на средното образование и увеличение на работните заплати от 1 юли 2014 г. Г-жа Кръстанова уведоми участниците в Отрасловия съвет, че в 3-годишната бюджетна програма на МОН са предложени 300 млн. лв за системата на образованието, което ще обезпечи ръст на Единния разходен стандарт от 9% .

По точка 4 се проведе дискусия относно увеличението на работните заплати в учебните звена според резултатите на всеки един член, работещ в системата на средното образование. на постигнатите резултати.

Предложено бе да се създаде работна група от експерти с участието на социалните партньори, която до 15 януари 2015 г. да предложи модел за определяне на работните заплати на педагогическия персонал на базата на обективни критерии, в т.ч. качеството и ръста на достиженията. Всички присъстващи се съгласиха, че това е сложна задача, която изисква общи усилия.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©