Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Надграждане на политиките за социализиране на децата от ромски произход в училището и обществената среда


Верен и последователен в своите политики за устойчиво и качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да надгражда и по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда. Целта е усъвършенстване на политиките за пълноценно социализиране на децата от ромски произход в училището и в обществената среда, гарантиране на равния им достъп до качествено обучение и гражданско възпитание, в т.ч. и професионално образование за успешното им реализиране на пазара на труда.

Поредно доказателство за градивните усилия на СБУ в тази посока е инициираната и организирана от СБУ на 24 март т.г. в София национална конференция на тема „Надграждане на политиките за социализиране на децата от ромски произход в училището и в обществената среда”, която се осъществи съвместно с Фондация „Фридрих Еберт“.

Ключови участници във форума бяха: проф. Николай Денков – министър на образованието и науката, Пенчо Хубчев –представителство на „Фридрих Еберт” в България, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, д-р Йосиф Нунев – държавен експерт в МОН, и др. Участие в конференцията взеха още директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование, началници на Регионални управления по образованието (РУО) от страната, директори на дирекции и водещи експерти в МОН, от националната и местната власт, представители на работодателски организации в образованието и други неправителствени организации.

Основни доклади по темата на конференцията представиха проф. дфн Татяна Дронзина и проф. дфн Пламен Макариев - СУ „Св. Климент Охридски“.

Сред акцентите в изказванията и в споделените добри практики по време на последвалата дискусия на форума бяха: социалните помощи на държавата да минават чрез задължителното обучение на децата в училище; предпоставките за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция; адаптацията на децата в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин; развиване на целодневни форми на обучение, работата с родителите, както и съхраняване и развиване на културната им идентичност; предизвикателствата на съвремието, традиции и иновации при придобиването на познания и умения в областта на интеркултурното образование в контекста на съвременните демократични общества и др.

Подробно за събитието четете в бр. 13 на в. „Учителско дело“.

Таня ЛЕОНИДОВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©