Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество


На 9 февруари 2017 г. в Министерството на образованието и науката се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката, в качеството си на председател на Отрасловия съвет. В заседанието взеха участие Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси” в МОН, Красимир Попов - зам.-председател на Синдиката на българските учители, Иван Кънчев - главен експерт в Централата на Синдиката, както и всички национално представени синдикални и работодателски организации в системата на средното образование. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Наредба за изменение на Наредба № 1/16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Наредба № 4/24.10.2016 г. на МЗ за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

3. Предстоящи задачи.

4. Разни.

По т. 1 от дневния ред Мария Гайдарова, председател на Отрасловия съвет, представи мотивите за промяна на текста на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1, като за малки населени места, по предложение на СБУ, бъдат определени населените места с население до 30 000 жители. Бе изтъкнато, че по този начин ще бъде увеличен броят на педагогическите специалисти, имащи право на възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем от 74% на 89% от всички пътуващи, като в обхвата на наредбата ще бъдат включени и преобладаващата част от населените места, в които има недостиг на квалифицирани педагогически специалисти. За база са използвани данните на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. В тази посока СБУ също получи предложения от областните координатори на Синдиката.

По т. 2 от дневния ред на заседанието Мария Гайдарова представи хронология на дейностите в изпълнение на решенията на Отрасловия съвет от 13 декември 2016 г. относно промяна на Наредба № 4/24.10.2016 г. на МЗ за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. МОН предлага създаването на наредба относно необходимите финансови средства за извършването на задължителните периодични медицински прегледи и настоява за среща с участието на експерти на МОН и МЗ. В тази връзка г-жа Гайдарова предложи да бъде прието като общо предложението на СБУ от всички социални партньори за необходимата промяна на Наредба № 4 на МЗ.

По т. 3 от дневния ред г-жа Гайдарова информира, че е създадена работна група за актуализиране на ДОС за приобщаващо образование, която да обобщи направените предложения от педагогическите специалисти от страната.

След проведената дискусия социалните партньори се обединиха около следните решения:

1. В чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1/16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за малки населени места да бъдат определени тези с население до 30 000 жители.

2. На предстоящата работна среща с експерти от МОН и МЗ да бъде предложено да се вмени нова дейност на службите по трудова медицина в кръга на задълженията им по чл. 11 от Наредба № 3 от 2008 г. на МЗ и МТСП за дейността на службите по трудова дисциплина. Същите на всеки 5 години в рамките на ежегодните медицински прегледи за персонала планират и прегледа за заболявания, посочени в чл. 2 на наредбата; да бъде създадена наредба за необходимите финансови средства с участие на експерти от МЗ и МОН.

3. По точка „Разни“ по предложение на Красимир Попов, заместник-председател на Синдиката на българските учители, бе вето решение на следващото заседание на Отрасловия съвет МОН да представи обобщена справка за план-приема, информация за предложението на МОН за бюджета на образованието през 2018 г., а така също и информация за увеличението на работните заплати съгласно Анекса към КТД от 16.12.2016 г.

Таня ЛЕОНИДОВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©