Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се първото за 2017 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование
На 17 януари 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката в оставка Диян Стаматов. Присъстваха главният секретар на МОН Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят Красимир Попов, както и главните експерти в Централата на СБУ Пламен Иванов и Иван Кънчев. Участие в заседанието взеха още представители на национално представените синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и експерти в МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на Проект на Наредба за финансирането на институциите;

2. Обсъждане на Проект на Наредба за нормирането и заплащането на труда;

3. Разни.

По точка първа от дневния ред бе представен Проект на Наредба за финансирането на институциите. При представянето главният секретар на МОН Красимир Вълчев акцентира на новите моменти, заложени в проекта, свързани с разработването на методология за финансирането на базата на постигнати резултати в образователните институции, критериите и реда за определяне на деца, ползващи ресурсна подкрепа, възможностите за финансиране на многогодишни национални програми и др.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на екипа, разработил проекта, и акцентира на основните моменти в становището на СБУ, отчитайки влиянието на социално-икономическите и демографските политики върху финансирането на образованието. Г-жа Такева заяви, че очаква тази наредба да промени философията на разпределение на делегираните бюджети и критерият „брой деца/ученици“ да не бъде единственият определящ ЕРС. Предложи включването на още един критерий - „брой паралелки“, поради по-голяма обективност и реална измеримост. Председателят на СБУ предложи да се включи и развие текстът на чл. 281 от ЗПУО, като се гарантира ежегодно увеличаване на ЕРС, както и един нормативен документ, който да предвиди формирането на работните заплати на всички заети в системата на средното образование, в това число директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал. Г-жа Такева насочи вниманието на членовете на Отрасловия съвет и към преходните остатъци. Предложи по отношение на тях да се прилага разпоредбата на чл. 24, т. 1 от Проекта на Наредба за финансиране на институциите, като бюджетът им за съответната година да бъде намален със сумата, оставена като преходен остатък от предходната, при условие че е повече от 2%. Тези средства са предвидени за повишаване на работни заплати, процент прослужено време и др. социални плащания. В становището на СБУ е заложена и промяна в Приложение № 7 към чл. 53, като минималният брой на учениците за формиране на паралелки се намали с 2 (в начален етап - от 16 на 14, в прогимназиален етап - от 18 на 16 ), както и въвеждането на система за диференциране на ЕРС съобразно броя на учениците в училище и др.

По направени от страна на г-жа Такева предложения бяха взети следните решения:

- да се сформира работна група с представителите на социалните партньори за структуриране и концептуално и техническо прецизиране на текстовете в представения от МОН Проект на Наредба за финансирането на институциите, преди да бъде представен за обществено обсъждане на сайта на МОН,

- да се разработи единен нормативен документ, който да определи правилата за формирането на работните заплати на всички заети в системата на средното образование, в това число директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал.

По точка втора от дневния ред бе представен Проект на Наредба за нормирането и заплащането на труда в системата на средното образование. След представянето на основните разпоредби от страна на г-н Вълчев, заложени в проекта, и проведена дискусия бе взето решение:

- да се сформира работна група с представители на социалните партньори и за усъвършенстване на Проекта на Наредба за нормиране и доплащане на труда.

В точка „Разни“ бяха дебатирани казуси, свързани с разработването на методика за определяне на защитените детски градини, разработването на национална програма за осъществяване на патриотични и родолюбиви дейности в учебните заведения и обезпечаваща връзката на образователните с културните институции, и др. След проведената дискусия и по предложение на председателя на СБУ бяха взети следните решения:

- да стартира увеличението на работните заплати в системата на средното образование, съгласно подписания на 16.12.2016 г. Анекс към КТД за системата на народната просвета от 19.06.2016 г,

- в срок до 20 март т.г. съответната дирекция в МОН да разработи политиките за обезпечаване на дейностите по определянето на защитените детски градини у нас;

- в срок до 20.02.2017 г. МОН да предостави обобщена информация за преходните остатъци в учебните заведения за 2016 г. и работните заплати на заетите в системата на средното образование;

- следващото заседание на Отрасловия съвет да се проведе с участието на представители на Агенцията за социално подпомагане и Националната агенция за закрила на детето.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©