Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА


В Държавен вестник, бр. 105 от 30 Декември 2016г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

С него са направени следните изменения и допълнения:

- В чл. 128б КТ, регламентиращ задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя, се създава нова ал. 3 (в сила от 01.01.2017 г.). С нея се дава възможност работодателят да създава и да съхранява част от документите от трудовото досие в електронен вид. Видът и изискванията за създаването и съхраняването им ще се определят с акт на Министерския съвет.

- С промяната в чл. 154 от КТ се осигурява равен брой на работните дни през всяка календарна година и се избягва отработването в събота.

Съгласно нова ал. 2 на чл. 154 КТ (в сила от 01.01.2017 г.), когато официалните празници по чл. 154, ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

- въвеждат се изискванията на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) в българското законодателство. В глава пета, раздел X на Кодекса на труда се създава отделна уредба на командироването и на изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

С § 8 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. (обн. ДВ. бр.98 от 9.12.2016г.) са направени промени в чл. 163, 167 и 167а Кодекса на труда, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Чл. 163 КТ, регламентиращ отпуска поради бременност, раждане и осиновяване, е допълнен със следните нови алинеи:

- Работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, има право на отпуск поради бременност и раждане, в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на срока на полагащия се отпуск за раждане. Този отпуск не може да се ползва едновременно с отпуска по чл. 163, ал. 1 и 6. (нова ал. 7);

- осиновителят на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване ако се намира в брак или живеят в едно домакинство с осиновителката има право на 15-дневен отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване (нова ал. 9);

- съгласно чл. 163, ал. 8 от КТ със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето само бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.

С направеното допълнение се предвижда, когато бащата е неизвестен, отпускът да може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът да може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) (ал. 10);

- работничка или служителка, която сама е осиновила дете, след навършване на 6-месечна възраст на детето може да даде съгласие един от нейните родители да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. (нова ал. 11);

- когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, се предвижда възможност със съгласието на работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. (нова ал. 12);

- през време на отпуска по чл. 163, ал. 1 - 13 на лицата се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж (ал. 14);

- В случаите, когато не се ползва отпуск по чл. 163, ал. 1 и 6 или лицето по ал. 10 или 11, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката), когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване (нова 15);

Разширен е обхватът на разпоредбата на чл. 167 КТ, регламентиращ отпуск при смърт или тежко заболяване на родител:

- в кръга на лицата, които имат право да ползват отпуск при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), се включват и осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст ;

- Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата (осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато работи по трудово правоотношение. (нова ал. 2);

- Когато майката на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата е неизвестен, съответната част от отпуските за раждане и за отглеждане на малко дете се ползват от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение. (нова ал. 3);

- Когато работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст, почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползва от един от нейните родители, когато работи по трудово правоотношение. (нова ал. 4).

Павлина Петрова,

експерт-юрист

в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©