Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


С § 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (обн. ДВ. бр.98 от 9.12.2016г.) са регламентирани следните промени в Кодекса за социалното осигуряване:

1. Със създадената нова т. 13 в чл. 33, ал. 5, КСО се регламентира задължението на Националния осигурителен институт да уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година."

2.Намален е срокът по чл. 94, ал. 1 от КСО, в който лицето може да упражни правото си на пенсия, без да пропусне получаването на плащане от датата на придобиване на правото, от 6 на 2 месеца.

3. Пенсиите на лицата, които са придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г. включително, се отпускат от датата на придобиване на правото, когато заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след изтичането на 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението /параграф 6 от ПЗР/.

4.В чл. 54в, ал. 1 се изменя :

"(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 декември 2001 г.

(години) Период на изплащане на обезщетението

(месеци)

до 3 4

от 3 до 6 6

от 6 до 9 8

от 9 до 12 10

над 12 12

5. С § 4 се регламентира, че периодът по чл. 54в от Кодекса за социално осигуряване на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2017 г., ще се определя по досегашния ред.

Забележка: Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 10,5 за сметка на работодателя и 8,3 за сметка на работника и 13,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,7/6,1.Промяната е от 2015г., ДВ, бр.61

Роза Костова,

главен експерт-юрист

в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©