Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет


По настояване на Синдиката на българските учители и изпратено писмо до Диян Стаматов, зам. - министър на образованието и науката, и проведен разговор на председателя на СБУ д.ик.н Янка Такева с д-р Петър Москов, министър на здравеопазването на 13 декември 2016г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование при следния дневен ред:

1. Обсъждане на Наредба №4 от 24.10.2016 г. за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

2. Проект на Анекс към КТД – 2016 г.

3. Разни.

В дискусията по точка Първа от дневния ред участваха и експерти от Министерството на здравеопазването - д-р Ивелина Георгиева, д-р Росен Радев и д-р Искра Колева. След задълбочено обсъждане, по предложение на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, Отрасловият съвет в присъствието на представители на МЗ взе следното решение:

Да се сформира работна група с представители и на социалните партньори, която да изработи изменения и допълнения на Наредба №4 от 24.10.2016 г. На следващото заседание на Отрасловия съвет работната група да докладва новия текст на Наредба № 4.

По точка Втора от дневния ред на заседанието в присъствието на Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие” и Дима Коцева, началник на отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация” в дирекция „Финанси” на министерството, бе разгледан проект на Анекс към Колективния трудов договор от 19.06.2016 г., свързан с увеличението на работните заплати на работещите в системата на средното образование.

След подписването, Анексът ще бъде публикуван във в. „Учителско дело” и качен на сайта на СБУ.

Таня ЛЕОНИДОВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©