Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
За качествено учебно съдържание при прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование


На 9 ноември 2016 г. в гр. София се проведе Втората международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“ (ЗПУО). Тя бе организирана от Издателска къща „Анубис”, Издателство „Булвест 2000”, РААБЕ и „Клет България“, в партньорство със Синдиката на българските учители, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България. Първата конференция, посветена на промените, които произтичат от новия Закон, бе през 2015 г. Полезността на форума даде основание на организаторите да проведат през следващата година второ издание, на което да се обсъдят създадените нови продукти, свързани с приложението на ЗПУО. Конференцията събра над 350 водещи учители, синдикални активисти на СБУ, директори на учебни заведения, експерти и началници от регионалните управления по образование от цялата страна, преподаватели от висши учебни заведения, неправителствени организации и др.

От името на Издателска група „Анубис-Булвест” приветствие поднесе Николай Табаков. „Годината, която отмина, не бе лека за нас. Предизвикателствата на новия Закон за предучилищното и училищното образование и преди всичко на кратките срокове ни поставиха на изпитание, но независимо от това направихме възможно най-качествените продукти. Учебниците, които се създават по новите изисквания, са ново поколение – като съдържание, дизайн, възможности на децата и на учителите. Съвременният учебник вече има различна форма, официално определена от Закона. Той съществува и като печатно, и като електронно издание, въпреки че финансовото обезпечаване на електронното издание все още е отговорност само на издателите. Независимо от това българските образователни продукти се издигат на нивото на съвременните очаквания и новите технологии” – подчерта г-н Табаков. От свое и от името на колегите си управители на издателската група - Владимир Топенчаров и Явор Стефанов, той пожела: „Нека конференцията да бъде полезна на всички, които са тук, в тази зала, а чрез тях, надяваме се, резултатите й да стигнат и до повече колеги от сферата на образованието.”

Присъстващите бяха поздравени и от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. „За пореден път всички ние, съорганизаторите на тази конференция, правим всичко възможно българският учител и ръководител да бъдат информирани за най-важните политики, които се развиват и се прилагат в образователната ни система. Аз съм дълбоко убедена, че всички ние имаме потребността записите в нормативната уредба да бъдат много добре разтълкувани, за да може нашата единна образователна система да има единен подход, единни изкисвания и най-важното - да постигнем повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес. И ненапразно ние на тази конференция се обединихме около няколко основни тенденции, които ще доведат до подобряване на училищната среда, която е изключително важна за качеството на образованието. От решаващо значение е доброто управление на системата ни - от национално равнище до ръководителите на отделните учебни звена. Както и иновативните политики в учебно-възпитателния процес, които са добре разписани в Закона за предучилищното и училищното образование, и съответно в някои от разработените държавни образователни стандарти” - подчерта г-жа Такева. Тя изрази увереност, че дискусията по време на форума ще даде стимул и увереност на българския учител в екипната работа в училищата и детските градини, за да дадат те необходимата принадена стойност. „Дълбоко съм убедена, че днес ще има прекрасен обмен на опит, който е така необходим за българската образователна система”, каза още тя. Председателят на СБУ изрази удовлетворението си, че в конференцията участват изявени български учени, „защото, за да бъдат успешни учителят и ръководителят в системата на средното образование, е необходима фундаментална теоретична наука, която да подпомогне практическата работа в учителската професия.”

Ваня Кастрева, началник на РУО на МОН – София-град, в своето приветствие към участниците във форума подчерта, че новата нормативна уредба на Закона е само една от предпоставките за неговото успешно приложение: „Важните за реализирането на политиките сме всички ние, заедно, тези, които ще вдъхнем живот на суховатата, но изключително важна нормативна уредба. Убедена съм, че ще си тръгнете от конференцията заредени с убеждението, че ние сме хората, които ще направим промяната, които ще видим недостатъците и ще предлагаме по-добрите решения.”

Вдъхновяващо слово за образованието и ролята на учителя в този процес произнесе проф. Андрей Пантев, който е и част от авторските колективи на новите учебниците по история в гимназиалния образователен етап. Той изтъкна особената значимост на тази обществена сфера и припомни нейните исторически традиции. „Да бъдеш обичан учител, за мен е най-високото признание. Той завинаги остава част от нечий свят, свързва се с тези души, които тръгват гордо по широкия житейски и професионален друм. Преподаването е цяла гама от възможности да проявиш творчество. И така да останеш позитивно-негативно в живота. Днес, в съвременния глобален свят, имаме потребност взаимно да се опознаваме, за да постигнем този предизвикателен баланс между това, да не забравяме кои са прадедите ни, кои сме ние, и тези възвишените неща да бъдат вплетени в общоевропейската история. Ние не можем да променим света, но можем да променим себе си чрез учебниците” – каза още проф. Пантев.

Конференцията премина в три панела, с акценти за дискусия: Логика и предизвикателство на новите държавни образователни стандарти и учебни програми - предучилищно, начално, прогимназиално и гимназиално образование; Методика на смесеното преподаване чрез печатни и електронни ресурси и Създаване на качествено учебно съдържание, съобразено с възрастовите особености на децата. Дизайн на съвременния учебник. Модератори на панелите бяха проф. Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски”, Пламен Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, и Екатерина Виткова, ръководител „Маркетинг и реклама“ на „Анубис-Булвест” ООД. Лектори бяха експерти от Министерството на образованието и науката, представители на висши училища, редактори, учители и съставители на учебници, както и международни участници от Сърбия и Словения. Бяха представени над 15 мултимедийни презентации, посветени на промените в учебните програми и образователното съдържание по различни учебни предмети, новостите в държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците, смесеното обучение в началния и прогимназиалния етап, характеристиките на съвременните учебници и др. Маруша Кмет (Rokus Klett) говори за предимствата на смесеното преподаване в Словения, а Деяна Милижич от Образователния институт към Министерството на образованието в Сърбия, запозна участниците в конференцията със стандартите за създаване на учебници в Република Сърбия. (Мултимедийните презентации можете да видите на: www.anubis.bg и www.bulvest.com)

В рамките на програмата всички участници имаха възможност да дискутират и да почерпят идеи във връзка с предизвикателствата, породени при прилагането на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©