Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
"ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ - Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства"


Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да работи по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда. Подпомагащ усъвършенстването на квалификацията на педагогическите специалисти у нас, СБУ не спира да полага усилия и за придобиване на нови умения и компетентности за повече свобода в среда на мултикултурна, етническа и религиозна толерантност.

Поредно доказателство за това е инициираната от Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“, национална научнопрактическа конференция на тема: „Интеркултурното образование. Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.“ Форумът, който се проведе от 9 до 11 ноември т.г. във Велинград, е заключителната част на едноименния конкурс, реализиран в партньорство на СБУ и МОН.

Ключови участници в конференцията бяха: д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, проф. дфн Татяна Дронзина - СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. дфн Пламен Макариев - СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Янка Тоцева – ЕПУ, доц. Лиляна Стракова - СУ „ Св. Кл. Охридски“, Пенка Иванова, началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, и д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в същата дирекция. Гости на форума бяха кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, Пенчо Хубчев - координатор на проекти във Фондация „Фридрих Еберт“, Лазар Додев - директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, Димитър Цветков - директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН и др. Участваха представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование, и др.

Пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, съхраняване и развиване на културната идентичност, предизвикателствата на съвремието, традиции и иновации при придобиването на познания и умения в областта на интеркултурното образование в контекста на съвременните демократични общества и др. бе основен акцент на форума. Представяне на добри практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, приложими в детските градини и училищата у нас с възможност за устойчивост и формиране на политики в образователната система в контекста по темата, също бе фокус по време на събитието.

Повече от 45 от най-иновативните предложения и практически подходи за работа в мултикултурна среда бяха презентирани по време на конференцията. Те са част от близо 250 -те успешни практики, участвали в едноименния конкурс и оценени от жури в състав: проф. Пламен Макариев, проф. Янка Тоцева, доц. Лиляна Стракова и д-р Йосиф Нунев. Повече за събитието четете в следващия брой на в. „Учителско дело“.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©