Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!


Едно от задълженията на учениците, съгласно чл. 172, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е да присъстват и да участват в учебните часове и занимания. Родителите от своя страна са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика. (чл. 210, ал. 1, т. 1 ЗПУО)

В Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. ДВ. бр.74 от 20.09.2016г.) са предвидени случаи, при които на ученик, отсъствал продължително време не се оформя срочна или годишна оценка само чрез редовните, текущи изпитвания, а следва да полага изпит:

- Когато ученик е отсъствал в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка, срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1, а именно:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка. (чл. 22, ал. 5)

- Ако отсъствията на ученици, обучавани в дневна, във вечерна и в комбинирана форма през втория учебен срок надхвърлят 25 % от учебните часове по съответния предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания (посочен по-горе) годишна оценка не се формира. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка (чл. 23, ал. 6)

- Учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания при спазване на принципа за ритмичност полагат изпити за определяне на срочна оценка по учебения предмет или модула. (чл. 37, ал. 1, т. 1)

Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, а в спортните училища - по учебен предмет от специализираната подготовка, за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания (посочен по-горе). В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва "освободен". (чл. 22, ал. 6)

Павлина Петрова,

експерт-юрист

в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©