Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!
Казуси свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри


Заемане на длъжността „старши учител“

Уредено е в чл. 71. от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: „(1) Длъжностите „старши учител" или „старши възпитател" се заемат от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, определени съгласно приложение № 1:

1. заемат длъжността „учител" или „възпитател";

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки

преминат период на атестиране по чл. 49, ал. 3;

3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна

степен;

4. имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на

изискванията";

І. Въпрос: Учител, заемал длъжността „старши учител“ или „главен учител“ до влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование следва ли да изпълни изискванията на чл. 71 или чл. 72 за да запази длъжността си?

- Не, заемалият длъжността до влизането в сила на ЗПУО запазва тази длъжност на основание §27 от преходните и заключителни разпоредби на закона : „лице, което към влизането в сила на закона заема длъжност на педагогически специалист, запазва трудовото си правоотношение, ако е имало право да заема съответната длъжност към момента на възникването на правоотношението“.

ІІ. Въпрос: При промяна на местоработата в друго учебно звено запазва ли се длъжността „старши учител“?

- Да, длъжността „старши учител“ се запазва, като, ако работното място е обявено за длъжност „учител“ и се назначи „старши учител“ директорът следва да изпълни разпоредбата на чл. 71, ал 3 от Наредба № 12: „Когато лице, заемащо длъжност „учител" или „възпитател", изпълни условията по ал. 1 или 2 и подаде заявление за заемане на длъжност „старши учител" или „старши възпитател" директорът извършва промяна в длъжностното разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността“.

ІІІ. Въпрос: При промяна на местоработата в друго учебно звено запазва ли се длъжността „главен учител“?

- Не, условията за заемане на длъжността „главен учител“, както и броят главни учители се определят от педагогическия съвет индивидуално за всяко учебно звено и не може длъжността да бъде пренесена, освен ако няма свободно работно място за тази длъжност.

ІV. Въпрос: След влизане в сила на ЗПУО кога най-рано педагогически специалист може да заеме длъжността „старши учител“ или „главен учител“?

- При изпълнение изискванията на чл. 71 или 72, а именно - 1. Придобити пета или четвърта, съответно трета, втора или първа ПКС; - 2. придобити не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3 от Наредбата - три кредита.

Професионално-квалификационните степени могат да бъдат придобити и преди влизането в сила на закона, а за придобиването на три квалификационни кредита е необходимо участие в един или няколко курса за повишаване на квалификацията организирани от органицзации по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12 с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (16 часа = 1 кредит) от които поне половината да са в присъствена форма.

Квалификационните кредити се присъждат при условията на чл. 49, ал. 3 от Наредба № 12, като освен за участие във форми на квалификация могат да се присъдят и за: „2. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание; 3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание“. В този случай присъждането на кредитите става от началника на РУО спазвайки изискванията на чл. 51 – 53 от Наредба 12.

Изискването за съответна оценка при последното атестиране за сега не се прилага - § 10. от преходните и заключителни разпоредби: „Разпоредбите на чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 4 и по чл. 72, ал. 1, т. 4 влизат в сила от учебната 2021/2022 г.“

В случая, ако учителят е изпълнил условието за десет години педагогически стаж през настоящата година и притежава съответната ПКС той ще може да заеме длъжността „старши учител“ или „главен учител“ след придобиването на три квалификационни кредита, като за „главен учител“ заемането на длъжността може да стане в началото на следващата учебна година, съобразно разпоредбите на чл. 72, ал. 2 – 5 от Наредба № 12.

V. Въпрос: От кога директорите и другите педагогически специалисти, освен учителите, могат да заемат втора или първа степен на кариерно развитие?

- Доколкото изключението по § 10 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 12 се отнася само за чл. 71 и чл. 72, касаещи длъжностите „старши“ и „главен“ учител, а не се отнасят за чл. 73 и 74 уреждащи присъждането на втора и първа квалификационна степен, то тези педагогически специалисти могат да придобият съответните степени едва след първото атестиране (2020 -2021 г. съгласно §11 от ПЗР на Наредба № 12).

VІ. Въпрос: Съгласно чл. 23 от Наредба № 12 „Длъжности на педагогически специалисти се заемат от лица придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление....“. Може ли да се заема педагогическа длъжност от лице с „полувисше образование“?

- Да, съгласно § 5 от ПЗР на Закона за висшето образование и и § 32, ал. 2 и 3 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41, 2007 г.) притежаващите образователно-квлификационна степен „полувисше образование“ или „специалист по...“ се приравняват към образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“, която е елемент от системата на висшето образование.

VІІ. Въпрос: Може ли да се придобият кварлификационни кредити за участие в квалификационни форми в чужбина?

- Да, чл. 50 на Наредба № 12 дава възможност да се признаят квалификационни кредити и за участие във форми на квалификация проведени в други държави от организации извън посочените в чл. 43, ал. 2. Признаването на придобитата квалификация и приравняването и към съответните квалификационни кредити се извършва от Началника на РУО, като лицето подава заявление до него. Документите, които се прилагат към заявлението и условията на които трябва да отговарят са описани в чл. 51 на наредбата.

VІІІ. Въпрос: Колко години след придобиване на ІІІ ПКС може да се кандидатства за ІІ ПКС?

- Сроковете необходими да бъдат изпълнени при заемането на по-висока професионално-квалификационна степен са разписани в чл. 56, ал. 2 от Наредба № 12, а именно – една година педагогически стаж от придобиването на предходната степен. Само за кандидатстването за V ПКС е необходим две години педагогически стаж.

ІХ. Въпрос: Съгласно чл. 215, ал. 1 т. 1 от ЗПУО „Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията“.

Ако лице е било осъдено за престъпление от общ характер до влизане в сила на този закон, то запазва работното си място по силата на §27 от преходните и заключителни разпоредби на закона : „лице, което към влизането в сила на закона заема длъжност на педагогически специалист, запазва трудовото си правоотношение, ако е имало право да заема съответната длъжност към момента на възникването на правоотношението“.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 27, 1973 г., посл. изм. бр. 46, 2007 г.) един нормативен акт не може да има обратна сила, освен ако това не е изрично указано в него. В Закона за предучилищното и училищното образование не съществува запис, според който самия закон или части от него да имат обратна сила, следователно действието му е само за напред.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©