Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование


На 12 октомври т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе второто за тази учебна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В заседанието участие взеха Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Иван Кънчев – главен експерт в Централата на Синдиката, директори на дирекции в министерството, както и всички национално представени синдикални и работодателски организации в системата на средното образование.Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на бюджет за 2017 г., включващ промяна и на работните заплати.

2. Разни.

В началото на заседанието Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката, представи екипа на МОН в ресор средно образование съгласно новия устройствен правилник на ведомството. Тя изтъкна, че предучилищното и училищното образование е приоритетна дейност на министерството, а „квалификацията на учителите е най-важното нещо и за това ще има и пари, и възможности, и обществена подкрепа”.

По точка Първа от дневния ред главният секретар на МОН Красимир Вълчев представи информация за допълнителните средства в проектобюджета на МОН за следващата година, като се фокусира върху завишените разходи по някои дейности на МОН.

По предложение на д.ик.н. Янка Такева членовете на Отрасловия съвет взеха решение да се сформира работна група, която да направи разпределение на средствата в размер на 100 млн. лв. за увеличение на учителските заплати и на 26 767 718 за увеличение на работните заплати на непедагогическия персонал. За целта МОН трябва да им представи стандарта, разбит по видове и степени учебни заведения. Второто прието решение бе тези средства да се разходват единствено за увеличаване на работните заплати, вкл. за увеличението на осигурителната тежест. Работната група ще работи и за създаване на програма за поетапно пенсиониране на учителите.

По точка „Разни” от дневния ред на заседанието информация относно проекта „Твоят час“ предостави Марияна Ламбова, началник-отдел в дирекция „Финанси“. Взе се решение МОН да изпрати до социалните партньори Инструкцията и допустимите разходи по проект „Твоят час”.

По предложение на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе взето и решение на следващото заседание на Отрасловия съвет МОН да представи след обсъждане в работна група Анекс към националния КТД предвид клаузите в Закона за предучилищното и училищното образование, отнасящи се до пътните разходи на учителите и на учениците до 18-годишна възраст.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©