Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Новият мониторингов доклад на ЮНЕСКО по програма „Образование за всички”


Новият мониторингов доклад на ЮНЕСКО по програма „Образование за всички”

Най-новият годишен доклад на ЮНЕСКО по програма „Образование за всички” съдържа анализ на най-сериозните проблеми на образованието по света. Най-големият от тях е, че 57 млн. деца по света никога не са ходили на училище. Те не могат да четат и пишат, имат ниска здравна култура и са предопределени да се занимават с нискоквалифициран труд. Темата на анализа е: „Преподаване и учене: Да постигнем качество за всички” и се фокусира върху ролята на учителя. Ключово е качеството на учебния процес – една трета от децата в началния етап на обучение не успяват да усвоят минимума знания. „Една образователна система е толкова добра, колкото добри са учителите в нея.” – подчертава Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО.

Програмата „Образование за всички” обхваща периода 2000 - 2015 г. Днес вече е ясно, че системите за образование не могат да постигнат поставените цели, въпреки подобряването на качеството и условията за обучение. Авторите на доклада призовават правителствата да удвоят усилията си, за да осигурят образование за всички деца, които се намират в трудно положение – живеят в отдалечени район или в бедни семейства, дискриминирани са по пол.

Първото, от която се нуждае образованието в световен мащаб, са още 1,6 милиона учители. А второто е допълнителното финансиране – само основното образование има нужда от допълнителни 26 милиарда долари годишно.

Въпреки усилията, все още голяма част от децата по света не получават необходимите качествени грижи до 5-годишна възраст. През 2012 г. 25% от тях имат забавяне в растежа, а само половината имат достъп до предучилищна подготовка. Статистиката показва, че 6,6 млн. деца не доживяват петия си рожден ден, въпреки намаляването на дела на детската смъртност.

Ниско е и равнището на обхвата при началното образование - 57 млн. деца остават извън класните стаи, като половината от тях живеят в региони с военни конфликти. Между 1999 г. и 2011 г. делът на необхванатите ученици намалява на половина, но тази тенденция не се запазва. Най-рисковият регион на света са държавите на юг от Сахара в Африка, където 22% от децата, най-често момичетата, нямат достъп до училище. Очаква се през 2015 г. само в 13 държави в света да постигнат дял от 97% на завършващите средно образование. Общо 69 млн. са младежите, които остават без образование. В страните с ниски доходи едва 37% от младите навършват средно образование. А неграмотните възрастни хора са 774 млн. Техният дял намалява с 1% в сравнение с 2000 г. Почти две трети от неграмотните са жени. Те в голяма част от държавите продължават да бъдат дискриминирани при достъпа до образование. Равен достъп до образование на момичетата и момчетата са осигурили 60% от страните, а в системата на средното образование процентът спада до 38 на сто.

Около 250 млн. деца не получават основни умения по четени и писане, въпреки, че половината от тях ходят на училище поне 4 години. От това световната икономика губи годишно 129 милиарда долара. Според анализаторите основаната слабост е квалификацията на преподавателите - в много страни самите учители имат ниска образователна степен.

Мониторингът на глобалните образователни цели ще продължи и след 2015 г. когато те ще бъдат преформулирани. Идеята на експертите е да има по-точни индикатори, които да измерват напредъка и да бъдат инструмент за въздействие върху политиката на правителствата. Водещ принцип при формулировката ще бъда идеята, че всеки човек има право на достъп до образованието. Подобряването на качеството му ще бъде сред приоритетните цели за световното развитие на образованието до 2030 г. Предвижда се да бъде разработена система за оценяване на световно равнище, която да обхваща както децата в училищата, така и извън тях. Ще бъде събирана и информация за социалните условия и държавната политика на всяка страна.

Сред новите показатели на напредъка може да бъде колко години прекарва човек в училище. Препоръчва се страните да съставят собствени цели за образование в зависимост от различните целеви групи в държавата, за да могат правителствата да въвеждат специфични мерки. Към момента много малко страни имат специална стратегия за равен достъп до образование по пол, интеграция на етническите малцинства или подкрепа на децата, лишени от родителски грижи.

България е преизпълнила с 6% стратегическия минимум от 70,4% обхват на децата в предучилищна подготовка. По този показател страната ни не се отличава от останалите в Европейския съюз, но показва по-добри показатели от съседни държави като Хърватия, Черна гора, Турция, Албания, Сърбия и Македония. България има добри позиции и по обхват на децата в начален етап на обучение, където попадаме в групата на държавите, които са близо до изпълнението на целите 95% от децата да ходят на училище. Данните сочат, че изоставаме при обхвата на децата в системата на средното образовани. Заложената цел е 95% обхват на децата, а страната ни показва слаб прогрес между 86% и 94% записани ученици. Изпълнена е целта 95% от възрастното население да бъде грамотно, но статистиката не е окуражителна по отношение на неграмотността сред младите хора, която се увеличава. През учебната 2012 – 2013 година само в рамките на първия учебен срок за чужбина са заминали 3352 ученици от цялата страна, в друга форма на обучение са преминали 1915, а трайно напуснали поради отсъствия са 543. Още 15 са се разделили с училището поради слаб успех, а по социални и семейни причини - други 1054 деца. В периода 1999 – 2011 г. се наблюдава увеличение на държавните инвестиция в образователния сектор, но Единните разходни стандарти за издръжка на дете/ученик продължават да бъдат ниски.

Финансирането ще продължава да бъде един от най-сериозните проблеми на образователните системи. Само 41 от 150 срани харчат 6% или повече от брутния си вътрешен продукт за образование. Именно липсата на финансиране прави невъзможна стратегическата цел всяко дете да може да упражни правото си на образование. Затова в новите цели ще бъдат формулирани конкретни финансови ангажименти за правителствата, с които да бъдат обезпечени реформите в образованието. Според експертите всяка държава трябва да инвестира в образование най-малко 6% от брутния си вътрешен продукт.

Десет най-важни политики за качествено образование

Сигурност на работното място. При сегашните темпове през 2030 г. много страни няма да имат достатъчно начални учители. Предизвикателството за по-високите образователни степени е още по-голямо и страните се нуждаят от политики, с които да преодолеят недостига.

Подготовка на бъдещите учители. Децата заслужават учители с висока квалификация и компетенции, които да съответстват на образователните потребности на учениците. Правителствата трябва да инвестират в достъпа на населението до по-високо ниво на образование, за да има по-голям избор на добри преподаватели.

Социална мобилност на учителите. Правителствата трябва да разработят мерки, които да осигурят условия добрите учители да преподават там, където има най-голяма нужда от тях. Адекватни компенсации, допълнително заплащане, жилищно настаняване и подкрепа за професионално развитие са част от възможностите, които могат да накарат висококвалифицирани учители да работят в отдалечени или изоставени райони./Такава практика е имало у нас/

Индивидуална работа с децата и учениците. Всички учители трябва да притежават знания и умения, съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности на детската личност Преди да влязат в класната стая те трябва да знаят как да балансират между собствените си познания и методите на обучение. Важно е при подготовката на студентите, бъдещи учители да се провежда педагогическа практика в реална образователна среда. В общества с представители на различни етноси педагогът трябва да може да преподава на повече от един език. Препоръчително е обучителните програми да подготвят учителите по възрастова психология. Продължаващото обучение е важен фактор за непрекъснато подобряване на уменията на учителя. Необходимо е по-активно използване на иновативни подходи като дистанционно обучение, комбинирано с менторство от по-възрастни преподаватели.

Подготовка на преподавателите, които обучават студентите в педагогическите специалности. Хората, които се занимават с подготовката на учителите, трябва да имат опит в класната стая, да познават образователната система и да имат идеи как да се справят с проблемите в нея.

Добро финансиране на образователната система и заплащане на учителския труд. Една от най-важните задачи за правителствата е да се осигури адекватно равнище на учителските заплати, подобно на това при сходни професии. Обвързаността на заплащането и резултатите на учениците първоначално може да има резултат при мотивиране на учителите. Но то може да направи непривлекателно преподаването на ученици с ниски резултати, със затруднения или от бедни прослойки. Вместо това атрактивната кариера и структура на заплащането могат да повишат качеството на преподаването в рисковите населени места. Допълнителното стимулиране може да мотивира учители от отдалечени региони или работещи с деца в неравностойно социално положение или със специални образователни потребности.

По-добро управление за по-голяма ефективност на образователния процес. Добре е правителствата да подобрят политиката си за справяне с проблеми, например дискриминация по пол признак, преодоляване на феминизацията в образованието, подобряване на условията на труд. Необходимо е да се утвърждава лидерството в управлението на съответното учебно заведение.

Създаване на регистър на педагогическите кадри. Държавите имат нужда от изчерпателна информация за учителите, с които разполагат. Тези данни трябва да бъдат обвързани с капацитета на програмите за подготовка на учителите, последващата им квалификация. Необходими са и интернационални стандарти, одобрени от всички страни, които да дадат възможност на учителите да преподават в друга държава. /Регулирана професия/

Подкрепа на иновациите в образованието. Учителите се нуждаят от гъвкави учебни програми, съобразени с потребностите на децата. Задача на правителството е да състави качествени програми, които в началните класове да осигуряват стабилна основа за владеене на официалния език в страната. Необходима е подкрепа при използване на иновативни методи на преподаване, както и други мерки, които да върнат в класната стая учениците, напуснали образователната система. Учителите трябва да усвоят редица ключови компетентности: комуникация на роден и чужд език; основни познания в областта на математиката, природните науки и технологиите; умения да използват в работата си съвременни информационни и комуникационни технологии; да владеят стратегии за учене; социални и граждански компетентности; инициативност и предприемчивост; умения в областта на културата и на творческите изяви. /Европейска квалификационна рамка/

Оценяването като педагогически похват. Оценяването в час е важен начин да се стимулират децата с лоши постижения. Учителите трябва да използват оценките като начин да преценят кои ученици имат нужда от допълнителна работа. Добър подход е децата да имат материал за самооценка, която да ги стимулира за по-голяма активност в учебния процес, да мотивира интереса им към познанието. Голяма подкрепа при работата с деца със затруднения могат да окажат възпитатели или доброволци.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©