Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ!!!


Уважаеми колеги,

На сайта на СБУ в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ са публикувани:

- Постановление № 256 от 29 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.

- Постановление № 251 от 27 септември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

- Постановление № 250 от 27 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

- Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език - ДВ, бр. 67/2016

- Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка - ДВ, бр. 67/2016

- НАРЕДБА № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - ДВ, бр. 66/2016

- Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - ДВ, бр. 69/2016

- Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

- Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

- Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

- Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

- Постановление № 215 от 25 август 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. - ДВ, бр. 68/2016

- Постановление № 220 от 26 август 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г. - ДВ, бр. 69/2016

- Постановление № 228 от 2 септември 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - ДВ, бр.71/2016

- Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©