Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Качесвеното образование – гаранция за национална сигурност


„Образованието като фактор за националната сигурност” бе темата на инициираната и организирана от списание и клуб Business Lady кръгла маса на 5 юли т.г. Тя се проведе в Гранд хотел София с официалното партньорство на Синдиката на Българските учители (СБУ), Банка ДСК и Интеграл – езикови и образователни програми. Гости и участници в нея бяха: Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, проф. Татяна Дронзина, преподавател в катедрата по политология на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на международни и национални проекти в областта на решаването на конфликти, Светлан Данев - управител на Интеграл, Стела Даскалова - главен секретар на Бизнес лейди клуб, писател, социален педагог и семеен консултант, Вера Киркова-Жекова - член на Бизнес лейди клуб, преподавател по португалски език и култура в СУ „Св. Климент Охридски“, учители от водещи софийски училища, ученици, медии и др.

Целта на Кръглата маса бе да постави във фокуса на общественото обсъждане образованието като фактор за националната сигурност и съвременните политики за неговото развитие, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, да формулира определени дефицити на образователната система у нас, както и предложи възможности и препоръки за справяне с тях, да покаже гледните точки и усилията на заинтересованите страни и участници в образователния процес – държава, управляващи органи и институции, учители, родители и ученици.

„Образованието е фактор за националната сигурност. Без грамотни и подготвени кадри за икономиката на 21 век, притежаващи граждански ценности и национални добродетели, сме изгубени“ - заяви министърът на образованието и науката Меглена Кунева, като откри дискусията и постави акцент на основните дефицити в българската образователна система, свързани с отпадането на децата от училище, демографските проблеми, отсъствието на родители от семейната среда и др. Тя набеляза приоритетните политики на МОН за справянето с негативните тенденции, акцентирайки на развитието на професионалното и дуалното образование и обучение, укрепване на междуинституционалното партньорство, повишаване на интереса към природните и хуманитарни науки, осигуряване на равен достъп на децата и учениците и др. Говори за националната сигурност, като съвкупност от политически, икономически, социални, етнически, духовни, военни, информационни и др. компоненти, всеки един от тях самостоятелно или в съчетание с другите, зависещ от образованието и потенциала на човешките ресурси. Министърът на образованието и науката подчерта огромната роля на образователната система, след семейството като базисен фактор за формиране на национални ценности и морални добродетели, и заяви, „че ще постави учителя в центъра на образователната система, връщайки неговото самочувствие и укрепвайки неговата роля и като двигател за националната сигурност на страната ни.“

В своето изложение по темата председателят на Синдиката на българските учители говори за „образованието не само като фактор за националната сигурност на страната ни, но изтъкна и неговата огромна роля за справянето с безработицата, създаването на качествени работни места и възможности за мобилност на младите хора в глобалния свят и в обединена Европа“. „То е в основата не само на националната и човешката сигурност, но и в основата на успеха на всеки млад човек“ – допълни още г-жа Такева и запозна аудиторията с основните препоръки направени от ЕК за развитието на образователните системи в страните-членки на ЕС, както и с 5 отправни точки на Интернационала на образованието за развитието на образователната система в България. Тя акцентира на осъвременяването на подготовката на бъдещите учители във висшите училища, подобряването на квалификацията на учителите, условията на труд и работните заплати в образованието, преодоляването на феминизацията в образователните системи и подобряването на училищната среда като основни припоръки за българската образователна система в името на развитието на качествено образование и морална ценностна система сред младите хора. Янка Такева говори и за потребността от промяна на нагласите в обществото и необходимостта от ефективно социално и междуинституционално партниране в подкрепа на българския учител, „който има тежката задача не само да формира знания, умения и компетентности, но и да формира у младите хора онези качества, които ни правят истински хора“. Запозна аудиторията със съвместните инициативи на СБУ и МОН, свързани с обученията на директори и учители относно превенцията от терористични атаки и изтъкна актуалността на темите за мира, войната и тероризма за съвременното образование. Заяви активността и готовността на СБУ „да провокира общественото мнение по всички теми касаещи образованието“, да подкрепя бизнеса и неговите идеи за развитие на дуалното професионално образование и др.

Предизвикателствата, пред които е изправен глобалния свят, Европа и нашата страна по отношение на тероризма и нарастващата радикализация бяха основните акценти в доклада на проф. Татяна Дронзина. Тя запозна аудиторията и с резултатите от инициираните от СБУ с подкрепата на МОН и Фондация „Европартньори 2007“ обучения срещу риска от терористични заплахи в повече от 20 области в страна. Представи „училището като мощна интеграционна институция, чрез която държавата трябва да отгледа отговорен политически елит” и като „донор на избиратели и лидери“. Фокусира вниманието на аудиторията върху различните измерения на сигурността и образованието и ролята на споделеното партньорство мужду институциите в подкрепа на националната сигурност. Отправи и конкретни препоръки за справяне с тероризма и нарастващия процес на радикализация у нас и в Европа.

По време на дискусията акцент бе поставен на потребността от мотивация сред учениците в училищната среда, в т.ч. мотивирани и квалифицирани преподаватели, програми за културен и образователен обмен с други държави, осигурени стажове и практики, добра връзка с реалния бизнес, потребност от форми на преподаване и обучение, които да провокират мисълта и аналитичните умения на подрастващите, техния интерес към самостоятелно търсене на информация по различни теми и предмети и др. Представители на бизнес средите споделиха своя опит в сферата на дуалното образование като възможност за успешно кариерно развитие на подрастващите, осигуряващо знания и умения в конкретна среда, предоставяйки достъп до работна (фирмена) култура и атмосфера, често пъти подкрепяща при наличие на нездравословна домашна или социална среда. По време на провелата се Кръгла маса, ученици от столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” споделиха своята визия за съвременното българско училище като благоприятна среда даваща възможност за повече гъвкавост, възможност за избор на предмети, персонализация и кариерен план за развитие и др.

Модератор на Кръглата маса бе Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието и Директор на Националния борд на сертифицираните кариерни консултанти в България.

Медийни партньори на събитието бяха ИА Фокус, ИА Кросс, радио Витоша, b2bmedia.bg, в. Учителско дело“- издание на СБУ и други.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©