Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие подкрепя изцяло политиките на СБУ
На 29 юни 2016 г. в СУ “Св. Климент Охридски” се проведе конференция по Мярка VI, т. 6.4. от Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“ за представяне на национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в република България, ЕС и други страни. Форумът бе организиран от МОН- дирекция “Квалификация и кариерно развитие” и Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. В него участваха заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, експерти от МОН, преподаватели в СУ “Св. Климент Охридски”, учители, директори на училища, началници и експерти на РИО на МОН от цялата страна. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, приветствие към участниците в конференцията отправи Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ.

Като нация нямаме време за губене – мисията на учителя е нещо, около което цялото общество трябва да се обедини, защото те заслужават подкрепа. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при откриването на конференцията Изследването, което представяме днес, е изключително ценно за реформата в училищното образование, защото ни дава посоката, която да следваме, за да не останат българските деца след няколко години без учители, посочи министър Кунева. Въпросът за младите учители е „опрял до кокал”, заяви тя и обясни, че с промените в Закона за висшето образование професионалните направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, бяха изрично записани като приоритетни, в смисъл на проблемни, защото има спешна нужда от млади и добре подготвени кадри. В предложения от МОН проект на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ се предвижда по-голям брой часове за психологическите дисциплини, за методическите, за ИКТ и приложението му в образованието. Има увеличение на часовете за практическа подготовка, защото според изследването 80 % от учителите искат подобряване на баланса между теория и практика. Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, предвижда въвеждаща квалификация за новопостъпилите учители и въвеждането на наставничеството. Ще се инвестират усилия и средства в повишаването на професионалната квалификация и в задължителния брой часове за квалификация. Допълнителните възнаграждения за по-висока лична квалификация ще са с по-висок минимален размер. В КТД от 2016 г. е заложен ръст в годишните средства за квалификация, акцентира още министър Кунева. Новият стандарт въвежда прозрачна система за кариерно развитие. Вече кариерното развитие няма да е обвързано само с годините учителски стаж. Важни стават и получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. Предвижда се в подкрепа на социалния статус на учителите да се поемат битовите и транспортни разходи за населени места, където не достигат специалисти. Ще се покриват и разходи за наем, когато населеното мястото малко или отдалечено, изтъкна министърът на образованието.

Сред мерките за привличане на млади хора към учителската професия Меглена Кунева отбеляза, че по Програма Еразъм+ е одобрен проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, който включва разработване на едногодишна магистърска програма по новите изисквания за придобиване квалификация „учител”. Предвижда се повече учители да бъдат включени в обучения в чужбина. В момента се провежда конкурс за 39 учители, които ще специализират в ЦЕРН. През октомври предстои още едно обучение на 39 учители по професионална подготовка и информационни технологии в Женева.

За първи път образованието е със собствена оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, припомни вицепремиерът. Вече са одобрени две операции за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: Първата е с бюджет 20 млн. лева. Заложено е обучение на 17 000 души, от които 2 000 на възраст до 34 години – това са младите учители. Втората е за повишаване на капацитета на преподавателите за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 млн. лв.

Националното изследване бе подробно представено, от реализиралият го екип в състав: проф. Бончо Господинов; проф. Румяна Пейчева-Форсайт, доц. Илиана Петкова, гл.ас. д-р Бистра Мизова; гл.ас-д-р Йонка Първанова от факултет "Педагогика" на СУ "Св. Климент Охридски". То обхваща: обстоен анализ на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища в Република България, сравнителен анализ на системата за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Република България и държавите членки и други страни, анализ на състоянието на съществуващата система за диференцирано заплащане на педагогическите кадри в страната, анализ на потребностите на младите педагогически кадри, за да бъдат привлечени към професията „учител“ и анализ на ефективността, използването и широкото въвеждане на добри практики за насърчаване на млади специалисти да се ориентират към учителската професия.

Всички данни в изследването, изводи, набелязани мерки и препоръки са изцяло в аргументация и подкрепа на постоянно отстояваните от СБУ политики по отношение на подобряване на социалния статус на учителската професия, усъвършенстване на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие, усъвършенстване на системата за диференцираното заплащане, подготовката на педагогическите кадри във ВУЗ, привличане и задържане на младите в професията. Голяма част от политиките, по настояване на СБУ вече бяха взети под внимание и намериха приложение в новия Закон за предучилищното и училищно образование, подготовката на новите ДОС, подписването на новия Отраслов КТД от 2016 г. За други МОН трябва да продължи да търси разрешение и в преговорите по изготвянето на бюджет 2017 г. за образованието.

Подробности за изследването четете през септември във вестник “Учителско дело”.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©